تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری | شرکت مهندسی شاران صنعت

تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری

تصفیه فاضلاب صنایع

تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری

 treating metal finishing wastewater

فاضلاب صنایع آبکاری حاوی آلاینده هایی نظیر فلزات سنگین، آلاینده های آلی، سیانید و مواد معلق جامد می باشد که برای محیط زیست خطرناک بوده و تهدیدی جدی برای سلامت انسان ها می باشد. فلزات سنگین به علت سمیت بالایی که برای انسان و انواع گونه های زیستی دارند بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. فلزات سنگینی که اغلب در صنایع آبکاری وجود دارند عبارتند از: کادیم، کردم، مس، نیکل، نقره، قلع، روی و سرب. جدول زیر استاندارد های تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) را برای پسماند صنایع آبکاری نشان میدهد.

جدول ۱- استاندارد پسماند خروجی صنایع آبکاری

میانگین روزانهحداکثر مقدار مجاز در یک روزپارامتر
۰.۲۶۰.۶۹کادمیم
۱.۷۱۲.۷۷کروم
۲.۰۷۳.۳۸مس
۲.۳۸۳.۹۸نیکل
۰.۲۴۰.۴۳نقره
۱.۴۸۲.۶۱روی
۰.۶۵۱.۲۰سیانید
۶.۰-۹.۵۶.۰-۹.۵سرب

معمولا فاضلاب صنایع آبکاری با روشهای شیمیایی تصفیه شده و به استاندارد خروجی مورد نظرمیرسد.

روش هایی که بطور معمول در تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری بکارمیرود عبارت اند از:

  • ترسیب فلزات سنگین
  • انعقاد و لخته سازی
  • ته نشینی

هرکدام از فرآیند های فوق در تانک جداگانه ای صورت میگیرد و به چندین مرحله تنظیم pH نیاز است. این کار با افزودن اسید ، منعقد کننده آهک یا سودا  و منعقد های پلیمری انجام میشود. لازم به ذکر است حجم لجن تولید شده درهر فرایند میزان قابل توجهی دارد که باتوجه به سمی بودن آن نیازمند انتخاب یک روش دفع مناسب می باشد.

  1. ترسیب فلزات سنگین

یکی از روشهای متداولی که برای حذف فلزات سنگین محلول بکار میرود، ترسیب نام دارد. بدین ترتیب که:

کاتیون فلزات سنگین با آنیون های بی نظیر سولفید (S) و هیدروکسید (OH) واکنش داده و تشکیل رسوب می دهند. این رسوب ها توسط ته نشینی یا فیلتراسیون از محلول جدا خواهند شد.

واکنش های عمومی بین کاتیون فلزات سنگین وگروه های آنیونی:

M2+ + 2 OH─ M (OH) 2

M2+ + SZ_─ MS

راندمان واکنش ترسیب شیمیایی به شدت وابسته به pH میباشد. اغلب فلزات سنگین درمحدوده ۹.۵›PH›۸.۵ با هیدروکسید تشکیل رسوب می دهند.

جدول زیر PH مناسب برای تشکیل هرکدام از هیدروکسیدهای فلزی را نشان میدهد:

 

جدول ۲- محدوده pH مناسب برای تشکیل هیدروکسید های فلزی

محدوده PHفلز
۱۱.۰_۹.۰

۷.۰_۶.۵

۷.۵_۷.۰

۵.۵_۵.۰

۱۱.۰_۲.۰

۱۲.۰_۹.۰

۸.۵_ ۸.۰

۸.۵_ ۸.۰

کادمیوم

کروم

مس

آهن

نیکل

نقره

روی

سرب

 

۲-انعقاد و لخته سازی

سطح هیدروکسید های فلزی کلوئیدی باردار میباشد که مانع از لخته شدن مناسب آنها میگردد. لذا در مرحله انعقاد و لخته سازی افزودن منعقدکننده هایی مانند آلوم یا آهن باعث کاهش بار سطح آنها و بزرگتر شدن لخته و درنتیجه ته نشینی بهتر آنها میشود.

سایر روش های تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری

  • تعویض یون
  • الکترو دیالیز
  • اسمز معکوس
  • بازیافت الکترولیتی

 

کلمات کلیدی

تصفیه آب

تصفیه فاضلاب

تصفیه هوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *