تصفیه فاضلاب
۳٫۱ (۶۲٫۴%) ۲۵ votes

تصفیه فاضلاب شامل مجموع فرآیند ها و واحد هایی است که در آن مواد آلاینده فاضلاب حذف و یا به صورتی در می آید که به محیط زیست حداقل آسیب را وارد نماید. به همین دلیل سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف استاندارد هایی را جهت حفاظت محیط زیست تدوین کرده اند تا کلیه صنایع و مراکز تولید فاضلاب را مکلف نمایند سطح آلایندگی فاضلاب را به حد استاندارد مورد نظر برسانند. این استاندارد ها معمولا بر اساس صنایع پذیرنده فاضلاب مورد توجه قرار می گیرند و برحسب اینکه فاضلاب جهت کدام یک از مصارف سه گانه شامل کشاورزی و آبیاری فضای سبز، چاه جاذب و یا آب های سطحی مورد استفاده قرار میگیرد.

تصفیه فاضلاب بهداشتی - انسانی

تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب بیمارستانی

سیستمهای جداکننده روغن از آب و پساب