حداکثر مجاز آفت کشها در آب آشامیدنی | شرکت مهندسی شاران صنعت

حداکثر مجاز آفت کشها در آب آشامیدنی بر حسب میلی گرم

نام مادهحداکثر مجاز
آلاکلرAlachlor۰.۰۲
آلدیکارپAldicarb۰.۰۱
آلدرینAldrin and dieldrin۰.۰۰۰۰۳
آترازینAtrazine۰.۰۰۲
کربوفورانCarbofuran۰.۰۰۷
کلردانChlordane۰.۲
کلرپیریفوسChlorpyrifos۰.۰۳
کلروتولورنChlorotoluron۰.۰۳
سیانازینCyanazine۰.۰۰۰۶
د.د.ت دیکلرودی فنیل تری کلرواتانethane Dichloro Diphenyl Trichloro DDT۰.۰۰۱
دی برومو- کلروپروپانDibromo-r-chloropropane۰.۰۰۱
دی کلر و فنوکسی استیک اسیدDichlorophenoxyacetic acid (U-D)۰.۰۳
دیکلرو پروپان-Dichloropropane۰.۰۴
دی کلرو پروپنDichloropropene۰.۰۲
اندرینendrin۰.۰۰۰۶
ایزوپروتورونIsoproturon۰.۰۰۹
لیندانLindane۰.۰۰۲
کلروفنوسیMCPA۰.۰۰۲
متوکسی کلرMethoxychlor۰.۰۲
متولا کلرMetolachlor۰.۰۱
مولیناتMolinate۰.۰۰۶
پندی متالینPendimethalin۰.۰۲
پنتاکلروفنلPentachlorophenol (PCP)۰.۰۰۹
پرمترینPermethrin۰.۳
پیری پروکسیفنPyriproxyfen۰.۳
سیمازینSimazine۰.۰۰۲
تری فلورالینTrifluralin۰.۰۲
تربوتیل ازینTerbuthyiazine۰.۰۰۷
کلروفنوکسی هر بیسایدهاDB۰.۰۹
دیکلروپروبDichlorprop۰.۱
فنوپروبFenoprop۰.۰۰۹
مکوپروبMecoprop۰.۰۱
تری کلروفنوکسی استیک اسیدTrichlorophenoxy acetic acid۰.۰۰۹

 

کلملت کلیدی :

حداکثر مجاز آفت کشها در آب آشامیدنی

حدود مجاز آفت کش در آب آشامیدنی

حداکثر مجاز آفت کش در آب آشامیدنی

تصفیه آب

تصفیه فاضلاب

تصفیه آب به روش اسمز معکوس

تصفیه آب به روش ro

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *