حداکثر مجاز گندزداها در آب آشامیدنی | شرکت مهندسی شاران صنعت

حداکثر مجاز گندزداها در آب آشامیدنی

حداکثر مجاز گندزداها در آب آشامیدنی

حداکثر مجاز گندزداها در آب آشامیدنی

 

مقدار حداکثر مجاز و مطلوب برخی از گندزداها در آب آشامیدنی بر حسب میلی گرم بر لیتر

گند زداهامعادل لاتینحداکثر مطلوبحداکثر مجاز
مونوکلرآمینMonochioramine۰.۳۳
کلرChlorine۵
سدیم دی کلرو ایزو سیانوراتSodium۵۰
cyanunc acid۴۰

 

مقدار حداکثر مجاز و مطلوب برخی محصولات جانبی گند زدایی در آب آشامیدنی بر حسب میلی گرم بر لیتر

گند زداییمحصولات جانبی گند زداییمعادل لاتینحداکثر مطلوبحداکثر مجاز
ازنبروماتBromate۰.۰۱
برموفرمBromoform۰.۱
دی اکسید کلرکلراتCholorate۰.۷
کلریتCholorite۰.۷
کلر/ اسید هیپو کلروکلرو فنل

Chlorophenols

۲- کلروفن۲-Cholorophenol۰.۰۰۰۱
۲و۴و-۶ تری کلروفنل۲.۴-Dichlorophenol (2.4.6-TCP)۰.۰۰۰۳
۲و۴و-۶ تری کلروفن۲.۴.۶Tricholorophenol (2.4.6- TCP)۰.۰۰۲۰.۲
تری هالومتان ها

Trihalomethanes

برموفرمBromoform۰.۱
دی برموکلرومتانDibromochloromethane۰.۱
برمودی کلرومتانbromodichloromethane۰.۰۶
کلروفرمChloroform۰.۳
کلرواستیکاسیدها

Chlorinated acetic acids

دی کلرواستیک اسیدDichloroacetic acid۰.۰۵
تری کلرواستیک اسیدTrichloroacetic acid۰.۲
مونو کلرواستاتMonochloroacetate۰.۰۲
کلر یا کلر آمینهاکلرواستونیتریل ها

Halogenated acetonitriles

دی کلرواستونیتریلDichloroacetonitrile۰.۰۲
دی برومواستونیتریلDibromoacetonitrile۰.۰۷
سیانوژن کلرایدCyanogen chloride۰.۰۷
کلرآمین هانیتروسدی متیل آمین-NN-Nitrosodimethylamine (NDMA)۰.۱

 

*(غلظت دی برمو کلرومتان استاندارد/ غلظت برمودی کلرومتان) + (غلظت دی برمو کلرومتان استاندارد/ غلظت دی برمو کلرومتان)+ (غلظت برموفرم استاندارد/ غلظت برموفرم)+(غلظت کلروفرم استاندارد/ غلظت کلروفرم) ≤ ۱

(استاندارد ۱۰۵۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی)

حداقل مقدار مجاز کلر آزاد باقی مانده متناسب با pH در آب آشامیدنی

مقدار PHحداقل مقدار مجاز کلر آزاد بر حسب میلی گرم در لیتر
کمتر از ۸۰.۵
۸ تا ۹۰.۶

 

مقدار توصیه شده کلر آزاد باقی ماند ه پس از مدت زمان نیم ساعت تماس در شرایط عادی حداقل ۰.۸-۰.۵ در هر نقطه از  شبکه و حداقل ۰.۲ در محل مصرف آب، بر حسب میلی گرم بر لیتر است. حداقل مجاز کلر آزاد باقی مانده در آب آشامیدنی در شرایط اضطراری، همه گیری بیماری های روده ای و بلایای طبیعی، باید در محدوده ۱- ۰.۵ میلی گرم بر لیتر باشد.

(استاندارد ۱۰۵۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صعنتی)

میزان کلر باقیمانده توصیه شده در آب آشامیدنی در سیستم های مختلف آب رسانی و محل برداشت

سیستم آب رسانی و محل برداشتمقدار کلر باقیمانده آزاد بر حسب میلی گرم در لیتر
شیر انشعاب عمومی۱.۰ – ۰.۵
تانکرهای سیار توزیع آب آشامیدنی در محل بارگیری۲.۰ – ۱.۰
تانکر های سیار آب آشامیدنی در محل توزیع۱.۰ – ۰.۵

(استاندارد ۱۰۵۳ موسسه استاندارد و تحقیقات صعنتی)

حدود مجاز فلوئر در آب آشامیدنی (بر حسب میلی گرم در لیتر)

میانگین حداکثر دمای روزانه محیط در سال (درجه سانتیگراد)حداقل لازممقدار مناسبحداکثر مجاز
۱۲-۱۰۰.۹۱.۲۱.۷
۱۵-۱۲۰.۸۱.۱۱.۵
۱۷-۱۵۰.۸۱۱.۲
۲۱-۱۷۰.۸۰.۹۱.۱
۲۳-۲۱۰.۷۰.۸۱
۳۳-۲۶۰.۶۰.۷۰.۸

(نشریه ۳-۱۱۶)

مقدار حداقل و حداکثر مجاز فلوراید در آب آشامیدنی بر حسب میلی گرم در لیتر

حداقل مقدار فلورایدحداکثر مقدار فلوراید
۰.۵۱.۵

 

یاد آوری- مقدار مناسب فلوراید در آب آشامیدنی هر منطقه، بر اساس میزان آب دریافتی، اقلیم و میانگین دمای سالانه آن و میزان دریافت فلوراید از سایر منابع (غذا، هوا و محافظت کننده های دندان)، باید تعیین شود.

کلمات کلیدی:

تصفیه آب

تصفیه فاضلاب

مقدار حداکثر مجاز و مطلوب برخی از گندزداها در آب آشامیدنی

حداکثر مجاز و مطلوب برخی از گندزداها در آب آشامیدنی

حداکثر مجاز گندزداها در آب آشامیدنی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *