مراحل پیش تصفیه فاضلاب صنایع نان و شیرینی | شرکت مهندسی شاران صنعت

مراحل پیش تصفیه فاضلاب صنایع نان و شیرینیمراحل پیش تصفیه فاضلاب صنایع نان و شیرینی

مراحل پیش تصفیه فاضلاب صنایع نان و شیرینی

مراحل پیش تصفیه فاضلاب صنایع نان و شیرینی

 پیش تصفیه فاضلاب صنایع نان و شیرینی

پیش تصفیه فاضلاب صنایع نان و شیرینی

  • متعادلسازی و خنثی سازی :

همانگونه که در جدول ۳ مشاهده شد، کیفیت و کمیت فاضلاب صنایع نان و شیرینی در طول شبانه روز متغیر است لذا استفاده از یک مخزن متعادلسازی ضروری است. البته زمان بالا میتواند منجر به بی هوازی شدن مخزن شود. کاهش pH  و بو مشکلات اصلی در این بخش می باشند.

  • دانه گیری:

دانه گیری برای حذف ذرات درشت که میتوانند سبب بروز مشکل در واحدهای بعدی سیستم تصفیه شوند بکار میرود.

دانه گیرها با منافذ میکرومتری تا میلیمتری موجود می باشند. منافذ mm 150-6 دانه گیری درشت محسوب شده و دانه گیری هایی با روزنه های کممتر از  mm6 جز دانه گیری های ریز دسته بندی می شوند. دانه گیر های ریز راندمان بهتری دارند و البته مشکلات گرفتگی و افزایش هد نیز در آنها بیشتر است. جنس دانه گیرها اغلب استیل ضد رنگ است.

پارامترهای اصلی طراحی عبارتند از سرعت، انتخاب ابعاد دانه گیر وکاهش هد.

بنابر شرایط طراحی و بهره برداری درصد حذف BODs و مواد معلق جامد در این مرحله از تصفیه عبارتند از :

%(۵-۵۰) و %(۵-۴۵)

  • چربی گیری:

جداسازی چربی ها از فاضلاب می تواند  توسط سیستم ساده یا با شناور سازی صورت گیرد.

در شناور سازی ذرات چربی و ذرات معلق به حباب ها چسبیده و به سطح فاضلاب می آیند.

در فشار psi30-40 حذف چربی راندمان %۹۷-۹۰ دارد.

  • اسید زنی:

اسید زنی بسته به ماهیت فاضلاب یک فرآیند انتخابی است. اسید باعث هیدرولیزه ماده آلی شده و قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی را افزایش می دهد.

  • انعقاد و لخته سازی:

انعقاد و لخته سازی باعث حذف ذرات معلق ریز از فاضلاب می گردد. در بهبود راندمان این  فرایند دز ماده منعقد کننده و تنظیم pH بهینه نقش مهمی دارند.

 

جدول ۴- مقایسه راندمان دو منعقد کننده استفاده شده در صنعت نان و شیرینی

FOGSSBOD5ماده منعقد کننده
درصد حذفورودیدرصد حذفورودیدرصد حذفورودی (mg/L)
۹۳۱۴۵۰۹۴۲۳۱۰۷۴۲۷۸۰فریک سولفات
۹۶۱۴۵۰۹۷۲۳۱۰۶۹۱۷۸۰آلوم

 

ته نشینی یک فرایند بر پایه جداسازی ثقلی می باشد. طوریکه ذرات معلق سنگین تر از آب در مخازن مستطیلی یا دایره ای ته نشین می شوند و آب رویی زلال میشود.

  • تصفیه بیولوژیکی

تصفیه بیولوژیکی را میتوان به دو دسته هوازی و بی هوازی تقسیم کرد.

روش های هوازی راهبری آسانتر و زمان ماند کوتاهتری نسبت به روش های بی هوازی دارند. اما در محدوده mg/L4000 ‹COD روش های بی هوازی از نظر اقتصادی به صرفه تر هستند. چراکه در روش های هوازی در محدوده COD بالا هزینه های هوادهی و راهبری لجن مشکل ساز می شود.

جدول زیر خلاصه ای از عملکرد و راندمان روش لجن فعال که یکی از متداولترین روش های تصفیه بیولوژیکی هوازی می باشد را ارائه می دهد:

 

 

 

جدول ۵- پارامترها و راندمان فرایند لجن فعال

با بارگذاری بالامتداولهوادهی گستردهنوع فرایند لجن فعال
۰.۵-۱.۹۰.۳-۰.۶۰.۰۶-۰.۲F/M
۵-۱۲۱.۹-۴۴-۷.۵MLSS
۲-۴۴-۱۰۱۸-۳۶HRT
۳-۸۵-۱۵۲۰-۳۰SRT
۷۰-۷۵۹۵۹۵‹BODs

 

 

جدول زیر مقایسه ای از روش های مختلف هوازی در تصقیه فاضلاب صنایع نان و شیرینی به دست می دهد.

 

جدول ۶- پارامترهای طراحی و راندمان فرایندهای مختلف تصفیه بی هوازی

درصد حذفVLRKgCOD/m3.dayHRT روزCOD ورودی گرم برلیترنوع راکتور
۶۰-۹۰۴-۱۵۰.۵-۱۳۳-۴۰AF
۴۰-۹۰۱-۳۱-۵۳-۱۰AC
۸۰-۹۹۸-۲۰۰.۵-۲۱-۲۰AFBR
۸۵-۹۲۴-۱۴۲-۳۵-۱۵UASB

 

 

کلمات کلیدی :

تصفیه فاضلاب

سپتیک تانک

تصفیه آب

تصفیه هوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *