ویژگیهای آب آشامیدنی (حدود مجاز باکتریولوژیکی) | شرکت مهندسی شاران صنعت

حدود مجاز ویژگی های باکتریولوژیکی آب آشامیدنی

منبع آبتعداد کلیفرم در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه آب
حداکثر مطلوبحداکثر مجاز
آب لوله کشی تصفیه شده در محل ورود به شبکه توزیعدر هیچ نمونه های کلیفرم وجود نداشته باشد
آب لوله کشی تصفیه نشده در محل ورود به شبکه توزیعدر هیچ نمونه های کلیفرم وجود نداشته باشد.حداکثر ۳ کلیفرم در نمونه اتفاق مشروط به اینکه:

نمونه فاقد کلیفرم مدفوعی باشد.

منبع آب به صورت مستمر تحت کنترل بهداشتی قرار گیرد. بررسی های بهداشتی حاکی از رضایت بخش بودن منبع تامین آب باشد یا ۹۸ درصد نمونه های اخذ شده در طول سال فاقد کلیفرم باشد.

آب لوله کشی در شبکه های توزیعدر هیچ نمونه های کلیفرم وجود نداشته باشد.در صورت نمونه گیری مستمر از آب باید ۹۸ درصد نونه های اخذ شده در طی سال فاقد کلیفرم باشد یا در یک نمونه تعداد کلیفرم از ۳ عدد تجاوز نکند.
در هیچ نمونه های کلیفرم وجود نداشته باشد.در نمونه اتفاقی تعداد کلیفرم از ۱۰ تجاوز نکند.
در هیچ نمونه های کلیفرم وجود نداشته باشد.در هیچ نمونه های کلیفرم وجود نداشته باشد.

ویژگی های باکتریولوژیکی آب آشامیدنی

نوع آبنوع باکتریحد مجاز در ۱۰۰ میلی لیترروش آزمون
کلیه آب های آشامیدنیاشرشیاکلی یا کلیفرمهای گرماپایمنفیاستاندارد ملی به شماره ۳۷۵۹
آب تصفیه شده برای استفاده در سیستماشرشیاکلی یا کلیفرمهای گرماپایمنفی
آب تصفیه شده موجود در سیستم توزیعاشرشیاکلی یا کلیفرمهای گرماپایمنفی

یادآوری۱- در صورتی که اشرشیاکلی از نمونه آب جدا شود باید بررسی و اقدام لازم انجام شود.

یاداوری۲- با وجود اینکه اشرشیاکلی، شاخص دقیقتری برای آلودگی مدفوعی باشد جست و جوی باکتری های کلیفرم گرماپای نیز به عنوان جایگزین قابل قبول می باشد در صورت زوم آزمون های تاییدی مناسب باید انجام شود .

باکتری هایی که از نظر بهداشتی دارای اهمیت زیادی نیستند در تمام ذخایر آب تصفیه نشده دیده می شوند.

یادآوری ۳ : در هیچ زمانی میزان کدورت آب نباید بیش از ۵ واحد کدورت نفلومتری (NTU) باشد، در آب های صاف شده کدورت نباید بیش از یک واحد کدورت نفلومتری (NTU) و میزان PH بین ۶.۵ تا ۹ و همچنین میزان کلر آزاد باقی مانده پس از حداقل نیم ساعت زمان تماس در شرایط عادی (در انتهای شبکه آب رسانی ) باید بین ۰.۵ تا ۰.۸ میلی گرم در لیتر و در شرایط همه گیری بیماری های روده ای یک میلی گرم در لیتر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *