مشخصات انواع فاضلاب صنعتی و روشهای تصفیه آنها | شرکت مهندسی شاران صنعت

کارایی روش های تصفیه فاضلاب در صنایع مختلف

کارایی روش های تصفیه فاضلاب در صنایع مختلف

کارایی روش های تصفیه فاضلاب در صنایع مختلف

 مشخصات انواع فاضلاب صنعتی و روشهای تصفیه آنها
کارایی روش های تصفیه فاضلابروش اصلی تصفیه فاضلابویژگی های مهم فاضلابنوع صنعت
متوسطخنثی کردن، ترسیب شیمیایی، تصفیه زیستی، هوادهی و یا صافی چکنده، متعادلسازی، رسوب دهیقلیاییت زیاد، BOD و درجه حرارت بالا، مواد معلق فراوان، کل مواد جامد زیاد، سختی، نمک، سولفید، آهک، pH، کرومصنایع نساجی، پوشاک و چرم
عالیآشغالگیری، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی و یا شناور سازی، هوادهی، تصفیه شیمیایی، انعقاد، لجن فعال، استخر اکسیداسیون زیستی، صافی چکنده، برکه تثبیت، کمپوست کردن، تغلیظ بوسیله سانتریفیوژ، تبخیر، خشک کردنموادمعلق زیاد، مواد کلوییدی، مواد آلی محلول، BOD، pH بالا، پروتیین، چربی، لاکتوز، نیتروژن، خون، رنگ و بو، روغن، دترجنت، فرمالدیید، عوامل میکروبیصنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات
خوبتبخیر، سوزاندن، انعقاد شیمیایی، استخر اکسیداسیون و سایر روش های تصفیه بیولوژیکی هوازی، استخر ته نشینی، برکه تثبیت و تصفیه بیولوژیکی، هوادهی، بازیافتBOD وCOD بالا، مواد جامد، فنل، سمیت، موادآلی، pHصنایع چوب و محصولات چوبی
متوسطکنترل در محل تولید و جلوگیری از تراوش یا ریزش، ذخیره سازی، رقیق سازی، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی، هوادهی، شناورسازی، انعقاد شیمیایی، ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون بیولوژیکی، برکه تثبیت و سایر روش های تصفیه بیولوژیکی، زلال سازی مکانیکی، صافی چکنده، سولفوناسیون، کلریناسیون، هضم بی هوازی، سوزاندن لجن های قلیایی و یا خنثی کردن با اسید، جذب سطحی با کربن فعال، بازیافت و استفاده مجددنمک های محلول، کلراید وpH متغیر، BOD بالا، TDS، اسی های معدنی، کروم، اسیدهای آلی چرب فلزات، رزین ها، حلال ها، رنگ و بو، الکل، صابون، موادآلی، حلقه های بنزنی، سموم، فسفر، سیلیس، فلوراید، فرمالدیید، اسید نیتریک، اسد سولفوریک،صنایع شیمیایی
خوبته نشینی، رسوب دهی، خنثی سازی، جداسازی ذرات، ترسیب با کلراید کلسیم، دفع در زمیننمک های معدنی، ذرات آزبست معلقصنایع کانی غیر فلزی
متوسطآشغالگیری، جداسازی روغن، خنثی سازی، انعقاد شیمیایی، کلریناسیون، احیا و رسوب دهی، کروم و سایر فلزات، ذخیره سازی در برکه ها، جذب نهایی باکربن، بازیافت و استفاده مجددpH پایین و یا متغیر، سیانوژن، اسید ها، فنل، سنگ معدن، قلیاییت، روغن، فلزات، سموم، ماسه و ذغال سنگ، ذرات فلزی، سورفاکتانتصنایع تولید فلزات اساسی
متوسطجداسازی و کنترل در محل، ذخیره سازی، رقیق سازی، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی، هوادهی، شناورسازی، انعقاد و ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون بیولوژیکی، صافی چکنده و سایر روش های تصفیه بیولوژیکی، هضم بی هوازیBOD وCOD بالا، ترکیبات شیمیایی، هورمون، pH متغیر، رنگ، اسید، عناصر مغذی معدنی، حلال ها، اسیدهای آلی چرب، الکل، صابون، موادآلی، حلقه های بنزنی، سموم، فلوراید، فرمالدیید، اسید نیتریک، اسید سولفوریک، سود، نیترات، آمونیوم، مواد معلقصنایع دارویی
متوسطآشغالگیری، کنترل و جداسازی در محل تولید، خنثی سازی، انعقاد شیمیایی، احیا و رسوب دهی فلزات، ذخیره سازی در برکه ها، جذب نهایی با کربنpH متغیر، حلال ها، اسیدها، ترکیبات شیمیایی آلی و معدنی، چربی و روغن، قلیاییت، فلزات مختلف، ذرات فلزی، سورفکتانت هاصنایع برق و الکترونیک
خوبکنترل و جداسازی در محل، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی و یا شناورسازی، هوادهی، تصفیه شیمیایی، انعقاد، روش های تصفیه بیولوژیکی، کمپوست کردنموادآلی محلول، بقایای سموم، پروتیین، عناصر مغذی، BOD بالا، مواد معلق زیاد، چربی، لاکتوز، نیتروژن، مواد کلوییدی، رنگ و بو، روغن، دترجنت، فرمالدییدصنایع کشاورزی

 

 

کلمات کلیدی:

کارایی روش های تصفیه فاضلاب در صنایع مختلف

مشخصات انواع فاضلاب صنعتی و روشهای تصفیه آنها

روش های تصفیه بیولوژیکی هوازی

تصفیه بیولوژیکی هوازی

آشغالگیری

تصفیه فاضلاب

ته نشینی

تصفیه خانه فاضلاب

مشکلات تصفیه خانه فاضلاب

ویژگیهای فاضلاب صنایع مختلف

روشهای اصلی تصفیه فاضلاب صنایع مختلف

روش تصفیه فاضلاب صنعت چرمسازی

روش تصفیه فاضلاب صنعت پوشاک

روش تصفیه فاضلاب صنعت نساجی

روش تصفیه فاضلاب صنایع چوبی

روش تصفیه فاضلاب صنعت کانی غیرفلزی

روش تصفیه فاضلاب صنعت برق و الکترونیک

روش تصفیه فاضلاب صنایع دارویی

روش تصفیه فاضلاب صنایع کشاورزی

روش تصفیه فاضلاب دخانیات

روش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *