تعاریف و کلمات کلیدی تصفیه فاضلاب | شرکت مهندسی شاران صنعت

تعاریف و کلمات کلیدی تصفیه فاضلاب

اصطلاحات تصقفیه فاضلاب

تعاریف و کلمات کلیدی تصفیه فاضلاب

 

ذرات لجن به وسیله رشد ارگانیسم ها در مخازن هوادهی و در غیاب اکسیژن آزاد حل شده تولید می شوند. واژه فعال از این حقیقت نشات می گیرد که انجام آن توسط ارگانیسم های زنده مانند باکتری ها و قارچ ها صورت می گیرد. لجن فعال با لجن اولیه متفاوت است، زیرا این لجن حاوی ارگانیزم های زنده است که می توانند از مواد موجود در فاضلاب به عنوان مواد غذایی خود استفاده کنند.

هوازی: یک شرایطی که اکسیژن آزاد حل شده در محیط آبی وجود دارد.

باکتری های هوازی: باکتری هایی که فقط در محیط حاوی اکسیژن زندگی می کنند و به تولید مثل می پردازند که از اکسیژن برای فرآیند تنفس خود استفاده می کنند. اکسیژن ترکیبی شیمیایی مانند اکسیژن موجود در مولکول های آب نمی توانند به عنوان تنفس در باکتری های هوازی مصرف شود.

باکتری های بی هوازی: باکتری هایی هستند که نمی توانند از اکسیژن آزاد حل شده در آب استفاده کنند فقط از اکسیژن مشتق ترکیبات مانند سولفات استفاده می کنند.

میزان اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD): نرخی است که میکروارگانیزم ها و مواد شیمیایی از اکسیژن موجود در آب یا فاضلاب استفاده می کنند در حالی که مواد آلی تحت شرایط هوازی تجزیه می شوند. در این تجزیه مواد عادی به عنوان غذا برای باکتری ها مصرف می شوند و انرژی آنها از اکسیداسیون تامین می شوند.

رسوب دهی شیمیایی: در این حالت با اضافه کردن مواد شیمیایی آلاینده های موجود در محیط رسوب دهی می شوند.

کلردار کردن: کاربرد کلر در اضافه کردن آن به آب و یا فاضلاب، عموما به هدف ضدعفونی کردن انجام می گیرد.

انعقاد: این روش شامل استفاده از مواد شیمیایی است که موجب می شود ذرات بسیار کوچک به هم دیگر چسبیده و تشکیل ذرات بزرگتر دهند. این عمل باعث می شود که جداسازی مواد جامد از مایعات به کمک روش های ته نشینی، شناور سازی، غربالگری و فیلتراسیون راحت تر انجام گیرد.

کلوئیدها: ذرات جامد بسیار کوچک مشتق شده از مواد جامد هستند که درون فاضلاب حل نمی شوند و به مدت طولانی به صورت پخش شده و با توجه به اندازه کوچک آنها و بار الکتریکی سطح آنها، در آب وجود دارند.

سیستم فاضلاب ترکیبی: یک سیستم فاضلاب طراحی شده برای حمل فاضلاب های بهداشتی و فاضلاب های شدید ناشی از بارندگی.

تجزیه، فروپاشی: فرآیندهایی که مواد ناپایدار را به کمک فعالیت هایی شیمیایی یا بیولوژیکی به حالت های پایدار تبدیل می کند. تصفیه فاضلاب ها فرآیند فروپاشی را تحت یک موقعیت کنترل شده ترغیب می کند به طوری که مواد در حالت پایدار خود دفع می شوند. وقتی که مواد آلی تحت شرایط غیر هوازی فروپاشی می شوند، ممکن است بوهای نامطبوع تولید شود. فرآیندهای هوازی در استفاده های رایج برای تصفیه فاضلاب بوهای نامطبوع کمتری تولید می کنند.

زمان ماند: زمان ماند عبارت است از مدت زمانی که یک جریان فاضلاب مخزن را از لحاظ تئوریک پر کرده و به طور کامل از سطح مخزن عبور می کند.

هضم کننده: یک مخزن که لجن درون ان قرار می گیرد و به آن اجازه داده می شود تا توسط میکروارگانیزم ها تجزیه شود. عمل هضم می تواند تحت شرایط هوازی و یا غیر هوازی انجام گیرد، هر چند که هضم تحت شرایط غیر هوازی چندان رایج نیست.

گندزدایی: فرآیند طراحی شده برای از بین بردن بیشتر میکروارگانیزم های موجود در فاضلاب، شامل تمام باکتری های بیماری زا. اصولا چندین روش برای ضدعفونی کردن وجود دارد که استفاده از کلر در طرح های تصفیه آب و فاضلاب بیشتر رواج دارد.

پساب: فاضلاب یا دیگر جریان خام مایعات که به طور کامل یا به طور جزئی در فرآیندهایی مانند حوضچه ته نشینی، فرآیند تصفیه و یا طرح تصفیه، تصفیه شده باشند.

شناور سازی: جمع آوری ذرات کوچک به هم دیگر به منظور تشکیل ذرات بزرگتر و شناور شدن آنها.

نفوذ: نشت آب های زیر زمینی به یک سیستم فاضلاب، از جمله لوله های ارتباطی فاضلاب. نشت آب معمولا از طریق لوله های معیوب و یا ترک خورده، اتصالات لوله ها و یا دیواره های دسترسی به قسمت های آنها رخ می دهد.

جریان به سمت داخل: آب تخلیه شده به درون سیستم های فاضلاب از منابعی غیر از منابع بهداشتی. این مورد شامل جریان های ناشی از ناودان های حیاط، جریان های عبوری از فنداسیون ها و جریان های عبوری از پوشش های سطحی می شوند. جریان به سمت داخل با جریان نفوذ متفاوت است، زیرا در این مورد جریان های سطحی نقش دارند در حالی که در مورد نفوذ نشتی نقش مهمی ایفا می کند.

جریان درون ریز: جریان فاضلاب یا جریان خام از پساب که به صورت کامل یا جزئی درون یک مخزن یا حوضچه یا فرآیند تصفیه شده باشد.

مایع مخلوط: وقتی که لجن فعال بازگشتی با جریان پساب اولیه یا جریان خام فاضلاب مخلوط می شود این مخلوط به یک لیکور مخلوط شده که به مدت زیادی در مخزن هوادهی قرار داشته است اشاره دارد. لیکور مخلوط شده همچنین می تواند اشاره به محتویات موجود در هضم کننده های هوازی و یا غیر هوازی داشته باشد.

پساب آلی: مواد دفعی، که عمدتا از حیوانات، گیاهان، و یا انسانها نشات می گیرد. مواد دفعی ارگانیک به طور کلی می تواند توسط باکتری ها و یا سایر ارگانیزم های کوچک مصرف شوند. پساب های آلی مواد شیمیایی هستند که منشاء معدنی دارند.

اکسیداسیون: فرآیند اکسیداسیون عبارت است از اضافه کردن اکسیژن و حذف هیدروژن، و یا حذف الکترون ها از عناصر یا ترکیبات. در تصفیه فاضلاب مواد آلی به فرم های پایدارتر اکسید می شوند.

ارگانیسم های بیماری زا: باکتری ها، ویروس ها یا توده های سلولی که می توانند منجر به بیماری شوند. انواع مختلفی از باکتری ها وجود دارند که موجب بیماری نمی شوند و آنها را با عنوان پاتوژنیک (بیماری
زا) دسته بندی نمی کنند. بسیاری از باکتری های مفید در فرآیندهای تصفیه فاضلاب یافت می شوند که به طور فعال پساب های آلی را تصفیه می کنند.

رسوب دهی: به منظور جداسازی یک ماده به حالت جامد از یک محلول، که توسط یک عامل انجام می گیرد. این ماده به این شکل رسوب داده می شود.

تصفیه مقدماتی: حذف فلزات، سنگ ها، قوطی، ماسه، پوسته تخم مرغ، و موادی مشابه برای عملکرد مناسب سیستم تصفیه باید حذف شوند. تصفیه مقدماتی با استفاده از تجهیزاتی مانند غربال ها، اتصالات، و سیستم های حذف کننده کلوخ انجام می شوند.

تصفیه اولیه: یک فرآیند تصفیه فاضلاب که درون یک مخزن دورانی یا مکعبی انجام می گیرد و به مواد اجازه می دهد که به آرامی ته نشین و یا شناور شوند تا تحت عنوان یک فرآیند تصفیه از جریان آب یا فاضلاب حذف شوند.

جریان آب پذیرنده: رودخانه، دریاچه، یا اقیانوس که جریان فاضلاب تصفیه شده یا تصفیه نشده به آن تخلیه می شوند.

تماس دهنده های بیولوژیکی چرخشی: وسایل تصفیه بیولوژیکی ثانویه از یک شفت چرخی محیطی که توسط دیسک های پلاستیکی احاطه شده است تشکیل می شوند که به طور جزئی درون فاضلابی که باید تصفیه شود غوطه ور می شود. یک لایه بیولوژیکی این شفت ها را به جریان پساب ارتباط می دهد.

تصفیه ثانویه فاضلاب: یک فرآیند تصفیه فاضلاب که به منظور تبدیل مواد معلق و حل شده به یک شکل ساختاری که به راحتی از جریان پساب جدا شود استفاده می شود. معمولا این فرآیند بعد از تصفیه اولیه انجام می­گیرد. معمولا به دنبال این فرآیند یک کلاریفایر ثانویه با سیستم تصفیه بیولوژیکی می آید که به مواد جامد اجازه می دهد به صورت ته نشین شده از جریان آب تضفیه شده حذف شوند.

سپتیک: این شرایط با استفاده از باکتری های غیرهوازی ایجاد می شود. اگر این شرایط شدید باشد، فاضلاب به رنگ سیاه درآمده و بوی نامطبوعی می دهد، تمامی اکسیژن محلول در آن مصرف شده و یک نیاز به اکسیژن بسیار سنگین ایجاد می کند.

پایدار کردن: این فرآیند به منظور تبدیل یک فرم به یک فرم پایدار صورت می گیرد که در برابر تغییر مقاوم هستند. مواد ارگانیک با استفاده از باکتری هایی که مواد را به گاز و یا سایر ترکیبات جزئی تبدیل می کنند پایدار می شوند. پایداری مواد آلی عموما با تولید بوی نفرت انگیز همراه نیستند.

فاضلاب های شدید: فاضلاب های جداگانه هستند که ناشی از رواناب های بارشی، زهکشی سطحی، شستشوی خیابان، ذوب شدن برف ها و پساب های ناشی از صنایع و مصارف خانگی هستند.

مواد جامد معلق: مواد جامدی هستند که از لحاظ اندازه و جرم بسیار کوچک هستند و به آسانی ته نشین نمی شوند.

 مواد فرار: مواد فرار دسته ای از مواد هستند که قادرند تبخیر شوند و یا در دماهای نسبتا پایین به راحتی به بخار تبدیل می شوند.

1 دیدگاه

  1. رحمان گفت:

    تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال رو میشه از تصفیه فاضلاب جدا کرد.کلا روشهای تصفیه فاضلاب به چند روش اصلی تقسیم میشه که مهمترینش تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هستش. تصفیه فاضلاب صنعتی قدری متفاوته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *