سرانه تولیدفاضلاب درمناطق شهری ایران | شرکت مهندسی شاران صنعت

   سرانه تولیدفاضلاب درمناطق شهری ایران

نوع مصرفلیتربه ازای هرنفر در روزلیتربه ازای هرنفر درروز(متوسط)
حمام۲۵تا۵۰۳۷.۵
لباسشویی۱۰ تا۲۰۱۵
ظرفشویی۵ تا۱۵۱۰
دستشویی و توالت۲۰ تا۳۰۲۵
کولر و تهویه مطبوع۲ تا۵۳.۵
متفرقه۳ تا۵۳.۵
جمع۶۸ تا ۱۳۵۱۰۱

 

ضریب حداکثر روزانه درمناطق آب و هوایی ایران

منطقه آب و هواییضریب حداکثر روزانه
سرد کوهستانی (مناطق ۱ و ۲)۱.۲-۱.۳
معتدل خزری (مناطق۳ و ۴)۱.۳-۱.۵
مدیترانه ای (مناطق۵،۶ و ۷)۱.۳-۱.۶
گرم وخشک و بیابانی (مناطق۸،۹ و ۱۰)۱.۵-۱.۸
خشک ساحلی (مناطق۱۱ و ۱۲)۱.۴-۱.۶

 

ضریب حداکثرساعتی درروز در جمعیت های مختلف

جمعیت برحسب نفرضریب حداکثرساعتی در روز
کمتر از ۵۰۰۰نفر۲-۲.۵
۵۰۰۰-۲۰۰۰۰۱.۵-۲
۲۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۱.۲-۱.۸
۱۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۰۱.۳-۱.۶
بیش از۵۰۰۰۰۰ نفز۱.۲-۱.۴

 

مقادیر ضریب ماکزیمم بر اساس توصیه کارشناسان خارجی وزارت نیرو

جمعیت(نفر)۱۰۰۰۵۰۰۰۱۰۰۰۰۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰
ضریب حداکثر۴۳.۲۲.۸۲.۵۲.۲۱.۸۱.۶

 

ضریب پیک در شبکه های جمع آوری فاضلاب طبق آیین نامه های آلمانی

جمعیتتعداد ساعات کارضریب
تا ۵۰۰۰ نفر۸۳
۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۱۰۲.۴
۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۱۲۲
۵۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰۱۴۱.۷
بیش از ۲۵۰۰۰۰۱۶۱.۵

(جمع آوری فاضلاب، محمدتقی منزوی- ۱۳۸۴)

 

مقدار ضریب حداکثر و حداقل تولید فاضلاب خانگی با توجه به جمعیت تحت پوشش

جمعیت تحت پوشش(نفر)K maxK min
۳۳۵≥۵۰.۱۷
۵۰۰۵/۶۰.۱۸
۱۰۰۰۵۰.۲
۱۰۰۰۰۳/۴۰.۳
۵۰۰۰۰۲/۶۰.۳۸
۱۰۰۰۰۰۲/۳۰.۴۳
۲۰۰۰۰۰۲۰.۵
۲۵۰۰۰۰۱/۹۹۰.۵
۳۰۰۰۰۰۱/۹۳۰.۵۲
۴۰۰۰۰۰۱/۸۴۰.۵۴
۵۰۰۰۰۰۱/۷۷۰.۵۶
۶۰۰۰۰۰۱/۷۲۰.۵۸
۷۰۰۰۰۰۱/۶۷۰.۶
۱۰۰۰۰۰۰۱/۵۸۰.۶۳
۱۲۰۰۰۰۰۱/۵۳۰.۶۵
۱۳۵۲۰۰۰۰≤۱/۵۰.۶۷

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *