میزان سرانه تولید فاضلاب | شرکت مهندسی شاران صنعت

میزان سرانه تولید فاضلاب

سرانه تولید فاضلاب

 

سرانه تولید فاضلاب در روستاهای آمریکا

فعالیت فردیلیتربه ازای هرفعالیتتناوب فعالیتهای انفرادی درمنزللیتربه ازای هرنفردرروز
دستشویی وتوالت۱۵-۱۹۲.۳-۴.۱۲۵-۷۶
حمام۸۳-۱۰۳۰.۳۱-۰.۵۲۳.۸-۴۷
لباس شستن۱۲۷-۱۵۱۰.۲۵-۰.۳۱۲۸-۴۴
ظرف شویی۲۶-۴۷۰.۱۵-۰.۵۴-۱۹
زباله خردکردن۷.۶-۸۰.۴-۰.۷۵۳-۶
موارد متفرقهغیرقابل دسترسغیرقابل دسترس۲۱-۳۰

 

 

 

سرانه تولید فاضلاب نمونه وار درمناطق روستایی ایران

نوع فعالیت مصرف آبآب مصرفی درهرفعالیت

(لیتر)

تناوب فعالیت

(تعداد درروز)

سرانه تولید فاضلاب

(لیتر درروز)

دستشویی،توالت،وضوگرفتن۹۳.۵۳۱
استحمام۲۶۴۰.۱۴۵۳۸
شستشوی لباس۳۰۰.۱۴۵۴
شستشویی ظرف۲.۸۵۲۶
موارد متفرقه۶۶
جمع کل۸۵

 

میزان فاضلاب تولیدی غیرخانگی درجوامع کوچک و روستایی

منابعواحدمیزان فاضلاب تولیدی به ازای هرواحد(لیتر در روز)
محدودهحد تعارف
بیمارستانبه ازای هرتخت۵۰۰-۹۵۰۶۵۰
به ازای هربیمار۲۰-۶۰۴۰
مدرسهبه ازای هردانش آموز۲۰-۶۵۴۰
اداراتبه ازای هرکارمند۳۰-۶۵۵۵
مغازهبه ازای هرفروشنده۳۰-۵۰۴۴

 

میزان متوسطه سرانه فاضلاب خانگی درجوامع روستایی توسط مطالعات بدست آمده درکشورهای مختلف

مطالعهتعدادمیزان جریان فاضلاب
متوسط سرانه

(لیترنفر درروز)

محدوده سرانه

(لیترنفر درروز)

اندرسون و واتسون۱۸۱۶۶۶۸-۲۶۱
واتسون وهمکاران۳۲۰۱۹۵-۲۴۶
لاک۵۱۵۷۹۹-۲۴۷
تسین۲۱۱۳۶۳۰-۲۶۹
دوبی وهمکاران۱۶۱۶۰

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *