بهمن | شرکت شاران صنعت

۴ بهمن ۱۳۹۸

روش های فیزیکی تصفیه آب

روش های فیزیکی تصفیه آب به کلیه عملیاتی گفته می‌شود که در آن تصفیه آب یعنی حذف مواد آلاینده آب بر اساس مکانیسم های فیزیکی و […]
۳ بهمن ۱۳۹۸

روش های سنتی تصفیه آب – روش های مرسوم تصفیه آب

روش های سنتی تصفیه آب یا روش های مرسوم تصفیه فاضلاب به روش هایی گفته می شود که طی سالیان متمادی جهت تصفیه آب مورد استفاده […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۵

پارامترهای کیفی آب

پارامترهای کیفی آب یا خصوصیات کیفی آب یا پارامترهای کیفیت آب شامل کلیه ی ویژگی ها و خواص آب است که از لحاظ مختلف اهمیت پیدا می […]
۲۸ بهمن ۱۳۹۵
استاندارد محیط زیست پساب کشارورزی

استاندارد آب کشاورزی – استاندارد فاضلاب و پساب برای کشاورزی و آبیاری

استاندارد آب کشاورزی یا به عبارتی استاندارد فاضلاب و پساب برای کشاورزی و آبیاری از یک طرف با توجه به موارد بهداشتی و زیست محیطی و از […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
منابع تولید فاضلاب

منابع تولید فاضلاب

مناطق مسکونی و تجاری منابع اصلی فاضلاب خانگی هر جامعه را تشکیل می­دهند. منابع مهم دیگر نهاد های اجتماعی و تاسیسات تفریحی اند. آمار آهنگ جربان در سیستم های موجود را می­بایست از طریق اندازه گیری مستقیم بدست آورد.
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

روش تبادل یونی – تعویض یونی – رزینی

روش تبادل یونی یک واحد فرایندی است که در آن یون‌های معینی در مواد تبادلی غیر محلول با یون‌های گوناگون موجود در محلول جایگزین می‌شود. متداول‌ترین […]
۱۴ بهمن ۱۳۹۵

روش ازن زنی در تصفیه آب

روش ازن زنی در تصفیه آب امروزه رو به گسترش است. روش ازن زنی به منظور ضدعفونی ، گندزدایی و اکسیداسیون آب ، فاضلاب و هوا […]