مهر | شرکت شاران صنعت

۱۳ آبان ۱۳۹۷
فرآیند بیولوزیکی رشد معلق

فرآیند بیولوژیکی رشد معلق

فرآیند بیولوژیکی رشد معلق در تصفیه فاضلاب بر پایه رشد و حفظ میکروارگانیسم ها در حالت معلق استوار است. این میکروارگانیسم ها مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیک و بخشی از مواد آلی را بعنوان مواد مغذی مصرف و آنها را به سلولهای جدید، انرژی و مواد زائد تبدیل می کنند.
۱۳ آبان ۱۳۹۷
روش های حذف روغن و چربی

روش های حذف روغن و چربی

روش های حذف روغن و چربی در تصفیه فاضلاب از واحدهای پر کاربرد در تصفیه فاضلاب بسیاری از صنایع محسوب می شود. روغن و چربی موجود در فاضلاب برخی صنایع بار آلی بالایی را بر واحدهای فرآیندی پایین دستی وارد می آورد.
۴ مهر ۱۳۹۷
روش لاگون در تصفیه فاضلاب

روش لاگون در تصفیه فاضلاب

روش لاگون در تصفیه فاضلاب از عناصر طبیعی مانند آفتاب، جلبک ها، اکسیژن و باکتری ها برای تصفیه فاضلاب استفاده می کند. جریان ورودی وارد حوضچه شده و با عبوری کند از حوضچه فرآیند لاگون در تصفیه فاضلاب آلودگی ها ته نشین و باکتری ها به تجزیه مواد آلی می پردازند.
۳ مهر ۱۳۹۷
روش های تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب

روش هاي تصفیه فاضلاب شامل ترکیبی از فرآیندهایی هستند که به منظور حذف جامدات، مواد آلی و در برخی موارد مواد مغذي از فاضلاب بکار گرفته می شوند. بر این اساس می توان کلیه این روشها را به سه دسته فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک طبقه بندي کرد.
۲ مهر ۱۳۹۷
روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب متداولترین روش رشد معلق مورد استفاده در تصفیه فاضلاب شهری است. وجه تسمیه این فرآیند تولید توده فعال میکروارگانیسمی است که قادر به تثبیت مواد آلی فاضلاب تحت شرایط هوازی است.
۲ مهر ۱۳۹۷
فرآیند بیولوژیکی رشد چسبنده

فرآیند بیولوژیکی رشد چسبنده

فرآیند بیولوژیکی رشد چسبنده در تصفیه فاضلاب به دلیل اندازه کوچک راکتورها، بهره برداری ساده، نیاز کم به جداسازی مواد جامد و کاربرد خاص از توده بیولوژیکی رشد چسبنده، از اهمیت ویژه و قابلیت کاربردی فراوانی برخوردار است.
۲ مهر ۱۳۹۷
روش های خنثی سازی و تنظیم pH در تصفیه فاضلاب

روش های خنثی سازی و تنظیم pH

روش های خنثی سازی و تنظیم pH در تصفیه فاضلاب نقش قابل ملاحظه ای در اصلاح و بهینه سازی راندمان سیستم های تصفیه فاضلاب دارد. به طور کلی pH تعیین کننده نوع و مقدار مواد محلول در فاضلاب و میزان خورندگی آنها است.
۱ مهر ۱۳۹۷

مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب

مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب به منظور متعادل سازی جریان و مشخصات فاضلاب و دستیابی به نرخ جریان نسبتاً ثابت در واحدهای اصلی تصفیه خانه فاضلاب احداث می شود و هدف اصلی غلبه بر مشکلات بهره برداری ناشی از نوسانات نرخ جریان می باشد.