مهر | شرکت شاران صنعت

۱۲ آذر ۱۳۹۸

روش های آبگیری لجن یا دفع لجن

روش های آبگیری لجن یا دفع لجن به منظور امحاء مناسب لجن تولید شده در تصفیه خانه های آب و فاضلاب انجام می شود.   محاسبه […]
۱۲ آذر ۱۳۹۸

روش فیلتراسیون – شرکت شاران صنعت

روش فیلتراسیون به منظور حذف ذرات معلق و کلوئیدی مورد استفاده قرار می گیرد.   واحد فیتراسیون با بستر شنی و کربنی به طور معمول پس […]
۴ مهر ۱۳۹۷
روش لاگون در تصفیه فاضلاب

روش لاگون – روش برکه تثبیت

روش لاگون در تصفیه فاضلاب از عناصر طبیعی مانند آفتاب، جلبک ها، اکسیژن و باکتری ها برای تصفیه فاضلاب استفاده می کند. جریان ورودی وارد حوضچه شده و با عبوری کند از حوضچه فرآیند لاگون در تصفیه فاضلاب آلودگی ها ته نشین و باکتری ها به تجزیه مواد آلی می پردازند.
۳ مهر ۱۳۹۷
روش های تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب

روش هاي تصفیه فاضلاب شامل ترکیبی از فرآیندهایی هستند که به منظور حذف جامدات، مواد آلی و در برخی موارد مواد مغذي از فاضلاب بکار گرفته می شوند. بر این اساس می توان کلیه این روشها را به سه دسته فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک طبقه بندي کرد.
۲ مهر ۱۳۹۷
روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب متداولترین روش رشد معلق مورد استفاده در تصفیه فاضلاب شهری است. وجه تسمیه این فرآیند تولید توده فعال میکروارگانیسمی است که قادر به تثبیت مواد آلی فاضلاب تحت شرایط هوازی است.
۲ مهر ۱۳۹۷
فرآیند بیولوژیکی رشد چسبنده

فرآیند بیولوژیکی رشد چسبیده

فرآیند بیولوژیکی رشد چسبیده در تصفیه فاضلاب به دلیل اندازه کوچکتر راکتورها، بهره برداری ساده، نیاز کمتر به جداسازی مواد جامد و کاربرد خاص از توده بیولوژیکی رشد چسبیده، از قابلیت کاربردی فراوانی برخوردار است.
۲ مهر ۱۳۹۷
روش های خنثی سازی و تنظیم pH در تصفیه فاضلاب

روش های خنثی سازی – روش های تنظیم PH پی اچ

روش های خنثی سازی و تنظیم pH در تصفیه فاضلاب نقش قابل ملاحظه ای در اصلاح و بهینه سازی راندمان سیستم های تصفیه فاضلاب دارد. به طور کلی pH تعیین کننده نوع و مقدار مواد محلول در فاضلاب و میزان خورندگی آنها است.
۱ مهر ۱۳۹۷

مخزن متعادل ساز – یکنواخت سازی جریان

مخزن متعادل ساز در تصفیه فاضلاب به منظور متعادل سازی جریان و مشخصات فاضلاب و دستیابی به نرخ جریان نسبتاً ثابت در واحدهای اصلی تصفیه خانه فاضلاب احداث می شود و هدف اصلی غلبه بر مشکلات بهره برداری ناشی از نوسانات نرخ جریان می باشد.