شکل ۱۰. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی متداخل | شرکت شاران صنعت

شکل 10. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی متداخل

شکل ۱۰. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی متداخل