شکل ۱۳. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده با دوره تناوب | شرکت شاران صنعت

شکل 13. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده با دوره تناوب

شکل ۱۳. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده با دوره تناوب