شکل ۱۴. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال دوره ای | شرکت شاران صنعت

شکل 14. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال دوره ای

شکل ۱۴. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال دوره ای