شکل ۱۶. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال Biohoch | شرکت شاران صنعت

شکل 16. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال Biohoch

شکل ۱۶. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال Biohoch