شکل ۹. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال OrbalTM | شرکت شاران صنعت

شکل 9. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال OrbalTM

شکل ۹. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال OrbalTM