روش لجن فعال هوادهی گسترده EAAS در تصفیه فاضلاب | شرکت شاران صنعت

روش لجن فعال هوادهی گسترده EAAS توانسته است نیاز به تصفیه با راندمان بالا در بسیاری از فاضلاب های شهری و صنعتی را برآورده کند. این نوع از تصفیه خانه ها معمولاً بدون ته نشینی اولیه طراحی شده و از فرایند لجن فعال هوادهی گسترده بمنظور تجزیه هوازی ترکیبات فاضلاب و بخش اعظم لجن بیولوژیک تولیدی در فرآیند استفاده می کند.

 

عملکرد روش لجن فعال هوادهی گسترده

تجزیه و حذف مواد آلی درون فاضلاب در فرآیند لجن فعال را می توان به دو مرحله تقسیم کرد که همزمان با هم در حال وقوع هستند. در مرحله اول مواد آلی به منظور تامین انرژی و سنتز سلول های باکتریایی جدید اکسید می شوند. در مرحله دوم توده بیولوژیک جهت تامین انرژی بیشتر وارد فاز خودخوری می شود. در روش لجن فعال هوادهی گسترده به دلیل وجود بار آلی پایین، غلظت بالای توده بیولوژیک و دوره زمانی هوادهی گسترده، تمامی شرایط مورد نیاز مرحله اول فراهم است. به این ترتیب در این فرآیند بیش از ۹۸% مواد آلی به دی اکسید کربن، آب و بافت سلولی جدید تبدیل و در نهایت حذف می گردد.
بعلاوه، در روش لجن فعال هوادهی گسترده واکنش های بیولوژیک با مصرف اکسیژن به اکسیداسیون بخش تجزیه پذیر سلول ها می پردازند[۱]. روش لجن فعال هوادهی گسترده در مقابل لجن فعال متعارف دارای زمان ماند سلولی و هیدرولیکی بالاتر است. به این ترتیب در بار آلی مشابه مواد مغذی دردسترس باکتری ها کمتر خواهد بود. به این ترتیب میزان مواد آلی به ازای حجم حوضچه هوادهی و حجم توده بیولوژیک کمتر خواهد بود. به این ترتیب باکتری ها به منظور بقاء شروع به مصرف مواد آلی موجود در ساختار سلولی خود می کنند. از این رو در فرآیند EAAS هضم و تثبیت لجن همزمان با حذف مواد آلی درون حوضچه هوادهی رخ می دهد. پارامترهای معمول طراحی فرآیند لجن فعال هوادهی گسترده به قرار جدول ۱ است.

 

جدول ۱. پارامترهای معمول طراحی فرآیند EAAS

پارامتر واحد دامنه
زمان ماند سلولی (SRT) Day ۴۰ – ۲۰
نسبت F/M kgBOD/kgMLVSS.d ۰/۱۵ – ۰/۰۴
نرخ بار حجمی kgBOD/m3.d ۰/۳ – ۰/۱
میزان هوادهی kgO2/m3.d ۰/۴ – ۰/۱
MLSS mg/L ۶۰۰۰ – ۲۰۰۰
زمان ماند هیدرولیکی h ۳۶ – ۱۸
نسبت بازچخش لجن (Qr/Q) ۲/۰ – ۰/۵

 

مراجع

P. L. McCarty and C. F. Brodersen, “Theory of Extended Aeration Activated Sludge,” Water Pollut. Control Fed., vol. 34, no. 11, pp. 1095–۱۱۰۳, ۱۹۶۲.
Q. Syed R., Wastewater Treatment Plants: Planning, Design, and Operation, Second. London: CRC Press, 1998.
G. Tchobanoglous et al., Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, Fifth. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *