مشخصات انواع فاضلاب صنعتی و روشهای تصفیه آنها | شرکت شاران صنعت

کارایی روش های تصفیه فاضلاب در صنایع مختلف

کارایی روش های تصفیه فاضلاب در صنایع مختلف

 مشخصات انواع فاضلاب صنعتی و روشهای تصفیه آنها

نوع صنعت ویژگی های مهم فاضلاب روش اصلی تصفیه فاضلاب کارایی روش های تصفیه فاضلاب
صنایع نساجی، پوشاک و چرم قلیاییت زیاد، BOD و درجه حرارت بالا، مواد معلق فراوان، کل مواد جامد زیاد، سختی، نمک، سولفید، آهک، کروم خنثی کردن، ترسیب شیمیایی، تصفیه زیستی، هوادهی و یا صافی چکنده، متعادلسازی، رسوب دهی متوسط
صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات مواد معلق زیاد، مواد کلوییدی، مواد آلی محلول، BOD، pH بالا، پروتئین، چربی، لاکتوز، نیتروژن، خون، رنگ و بو، روغن، دترجنت، فرمالدئید، عوامل میکروبی آشغالگیری، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی و یا شناورسازی، هوادهی، تصفیه شیمیایی، انعقاد، لجن فعال، استخر اکسیداسیون زیستی، صافی چکنده، برکه تثبیت، کمپوست کردن، تغلیظ بوسیله سانتریفیوژ، تبخیر، خشک کردن عالی
صنایع چوب و محصولات چوبی، کاغذ، مقوا و چاپ BOD  و  CODبالا، مواد جامد، فنل، سمیت، موادآلی، PH تبخیر، سوزاندن، انعقاد شیمیایی، استخر اکسیداسیون و سایر روش های تصفیه بیولوژیکی هوازی، استخر ته نشینی، برکه تثبیت و تصفیه بیولوژیکی، هوادهی، بازیافت خوب
صنایع شیمیایی نمک های محلول، کلراید و pH متغیر، TDS ، BOD بالا،  اسید های معدنی، کروم، اسیدهای آلی چرب فلزات، رزین ها، حلال ها، رنگ و بو، الکل، صابون، مواد آلی، حلقه های بنزنی، سموم، فسفر، سیلیس، فلوراید، فرمالدئید، اسید نیتریک، اسید سولفوریک، سود، سولفات آهن، عناصر رادیواکتیو، آلومینیوم، نیترات، آمونیوم، جیوه، دی اکسید گوگرد، مواد معلق PCBs  پلی کلرو بی فنیل قلیایی غیرقابل ته نشینی و قابل ته نشینی کنترل در محل تولید و جلوگیری از تراوش یا ریزش، ذخیره سازی، رقیق سازی، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی،  هوادهی، شناورسازی، انعقاد شیمیایی، ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون زیستی، برکه تثبیت و سایر روش های تصفیه زیستی، زلال سازی مکانیکی، صافی چکنده، سولفوناسیون، کلریناسیون، هضم بی هوازی، سوزاندن لجن های قلیایی و یا خنثی کردن با اسید، جذب سطحی با کربن فعال، بازیافت و استفاده مجدد متوسط
صنایع کانی غیر فلزی نمک های معدنی، ذرات آزبست معلق ته نشینی، رسوب دهی، خنثی سازی، جداسازی ذرات، ترسیب با کلراید کلسیم، دفع در زمین متوسط
صنایع تولید فلزات اساسی pH  پایین و یا متغیر، سیانوژن، اسید ها، فنل، سنگ معدن، قلیاییت، روغن، فلزات، سموم، ماسه و ذغال سنگ، ذرات فلزی، سورفاکتانت آشغالگیری، جداسازی روغن، خنثی سازی، انعقاد شیمیایی، کلریناسیون، احیا و رسوب دهی کروم و سایر فلزات، ذخیره سازی در برکه ها، جذب نهایی با کربن، بازیافت و استفاده مجدد متوسط
صنایع دارویی ترکیبات شیمیایی، هورمون، رنگ، اسید، عناصر مغذی معدنی، حلال ها، اسیدهای آلی چرب، الکل، صابون، موادآلی، حلقه های بنزنی، سموم، فلوراید، فرمالدئید، اسید نیتریک، اسید سولفوریک، سود، نیترات، آمونیوم، مواد معلق جداسازی و کنترل در محل، ذخیره سازی، رقیق سازی، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی، هوادهی، شناورسازی، انعقاد و ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون بیولوژیکی، صافی چکنده و سایر روش های تصفیه بیولوژیکی، هضم بی هوازی، سوزاندن لجن های قلیایی و یا خنثی کردن با اسید، جذب سطحی با کربن فعال متوسط
صنایع برق و الکترونیک pH  متغیر، حلال ها، اسیدها، ترکیبات شیمیایی آلی و معدنی، چربی و روغن، قلیاییت، فلزات مختلف، ذرات فلزی، سورفکتانت ها آشغالگیری، کنترل و جداسازی در محل تولید، خنثی سازی، انعقاد شیمیایی، احیا و رسوب دهی فلزات، ذخیره سازی در برکه ها، جذب نهایی با کربن متوسط
صنایع کشاورزی مواد آلی محلول، بقایای سموم، پروتئین، عناصر مغذی،BOD بالا، مواد معلق زیاد، چربی، لاکتوز، نیتروژن، مواد کلوییدی، رنگ و بو، روغن، دترجنت، فرمالدئید، عوامل میکروبی کنترل و جداسازی در محل، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی و یا شناورسازی، هوادهی، تصفیه شیمیایی، انعقاد، روش های تصفیه زیستی، کمپوست کردن، استفاده مجدد در کشاورزی خوب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *