شکل ۱. مقایسه اندازه ذرات آلاینده موجود در فاضلاب و دامنه بهره برداری فرآیند فیلتراسیون غشائی در تصفیه فاضلاب[۳] | شرکت شاران صنعت

شکل 1. مقایسه اندازه ذرات آلاینده موجود در فاضلاب و دامنه بهره برداری فرآیند فیلتراسیون غشائی در تصفیه فاضلاب[3]

شکل ۱. مقایسه اندازه ذرات آلاینده موجود در فاضلاب و دامنه بهره برداری فرآیند فیلتراسیون غشائی در تصفیه فاضلاب[۳]