شکل ۳. مقایسه مواد عبوری از انواع مختلف فرآیند فیلتراسیون غشائی در تصفیه فاضلاب | شرکت شاران صنعت

شکل 3. مقایسه مواد عبوری از انواع مختلف فرآیند فیلتراسیون غشائی در تصفیه فاضلاب

شکل ۳. مقایسه مواد عبوری از انواع مختلف فرآیند فیلتراسیون غشائی در تصفیه فاضلاب