شکل-۱.-دیاگرام-روش-خنثی-سازی-و-تنظیم-pH-در-تصفیه-فاضلاب-اسیدی-توسط-بستر-سنگ-آهک | شرکت شاران صنعت

شکل 1. دیاگرام روش خنثی سازی و تنظیم pH در تصفیه فاضلاب اسیدی توسط بستر سنگ آهک

شکل ۱. دیاگرام روش خنثی سازی و تنظیم pH در تصفیه فاضلاب اسیدی توسط بستر سنگ آهک