روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب | شرکت شاران صنعت

روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب

روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب

روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب حذف مواد را به کمک نیروهای طبیعی مانند گرانش، جاذبه الکتریکی، نیروهای واندروالس و همچنین موانع فیزیکی انجام می دهند. این روش ها که در واقع اقتباس شده از طبیعت هستند، اولین شیوه های مورد استفاده در تصفیه فاضلاب را تشکیل می دهند. بخش عمده ای از واحدهای تصفیه مقدماتی و اولیه از روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب استفاده می کنند[۱], [۲].

 

کاربرد روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب

امروزه روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب بخش لاینفک تصفیه خانه های فاضلاب را تشکیل می دهند. واحدهای فیزیکی که بطور معمول در تصفیه مقدماتی و اولیه مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: (۱) آشغالگیر، (۲) کاهش اندازه ذرات جامد (انواع خردکن ها)، (۳) انعقاد و لخته سازی، (۴) جداسازی گرانشی، (۵) حذف دانه ها، (۶) ته نشینی اولیه، (۷) زلال سازی با نرخ بالا و (۸) شناورسازی. مهمترین کاربردهای روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب در جدول ۱ ارائه شده است.

 

جدول ۱. کاربردهای معمول روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب[۲]

روش کاربرد دستگاه مورد استفاده
آشغالگیری حذف جامدات درشتدانه مانند تکه های چوب، سنگ و سایر مواد موجود در فاضلاب خام آشغالگیر درشتدانه
حذف ذرات کوچک آشغالگیر ریزدانه
حذف جامدات ریز، مواد شناور و جلبک ها الک ریز
خرد کردن کاهش اندازه جامدات درشت در درون جریان خردکن[۱]
خردکردن جامدات حذف شده در آشغالگیر. خرد کردن جامدات درشت در جریان کنار گذر خردکن[۲]
اختلاط مخلوط کردن فاضلاب و مواد شیمیایی بمنظور همگن کردن فاضلاب و حفظ مواد جامد در شرایط معلق اختلاط سریع
لخته سازی القاء تجمع ذرات ریز و تشکیل ذرات بزرگتر بمنظور تسهیل عمل خذف در ته نشینی گرانشی لخته ساز
ته نشینی تسریع شده حذف دانه­ها حوضچه دانه گیری
حذف دانه ها و جامدات درشتدانه دانه گیر چرخشی[۳]
ته نشینی حذف جامدات قابل ته نشینی زلال ساز اولیه

زلال ساز با نرخ بالا

تغلیظ جامدات و لجن تغلیظ کننده گرانشی
شناورسازی حذف جامدات معلف ریز و ذراتی با چگالی نزدیک به آب؛ همچنین تغلیظ لجن

حذف چربی و روغن

شناورسازی با هوای محلول (DAF)
شناورسازی با هوای القائی
هوادهی اضافه کردن اکسیژن در فرآیندهای بیولوژیک دیفیوزرهای هوادهی
هواده های مکانیکی
هوادهی پساب تصفیه شده هواده آبشاری[۴]
کنترل VOC حذف ترکیبات آلی فرار و نیمه فرار از جریان فاضلاب Gas Strriper
فیلتراسیون عمیق حذف جامدات معلق فیلترهای عمیق
فیلتراسیون سطحی حذف جامدات معلق فیلترهای سطحی
فیلتراسیون غشائی حذف جامدات کلوئیدی و معلق و هم چنین مواد محلول آلی و غیرآلی اسمز معکوس و سایر سیستمهای غشائی
Air stripping حذف آمونیاک، سولفید هیدروژن و سایر گازها از فاضلاب و سوپرناتانت هاضم ها برج هایی با بستر متراکم[۵]

 

[۱] Comminutor

[۲] Grinder/ Macerator

[۳] Vortex separator

[۴] Cascade aerator

[۵] Packed Tower

مراجع

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *