تحقیق و توسعه | شرکت شاران صنعت

کسب و کار نوین امروزه بر پایه تحقیق و توسعه بنا شده است و تصمیمات اصلی اکثر شرکتها بر همین پایه استوار است. شرکت شاران صنعت نیز از این قانون مستثنی نیست و در حال انجام فعالیت های گوناگونی در این زمینه می باشد. یکی از اولین مراحل برای پایه ریزی واحد تحقیق و توسعه، بهره مندی از مقالات مرتبط می باشد.