مقالات | شرکت شاران صنعت

۱۱ تیر ۱۳۹۶

جایگزین­هایی برای سیستم­های متعارف تصفیه فاضلاب درجا

جایگزین­های مختلفی برای سیستم­های متعارف فاضلاب در محل وجود دارد. این سیستم­ها گرانتر می­باشند و به تعمیر و نگهداری بیشتری نسبت به سیستم­های متعارف نیاز دارند و همچنین این سیستم­ها معمولا به نیروی برق نیز نیاز دارند. از این رو به طور کلی استفاده از آنها به شرایطی که سیستم فاضلاب شهری در دسترس نمی­باشد و شرایط منطقه برای سیستم­های متعارف در محل مناسب نیست محدود می­شود. این سیستم­ها در صورتیکه به درستی نصب و نگهداری شوند تصفیه مؤثر و بی خطری  را برای فاضلاب انجام می­دهند.
۲۵ بهمن ۱۳۹۵

تصفیه پیشرفته فاضلاب

تصفیه پیشرفته فاضلاب عموماً به دلایل متنوعی از جمله: حذف بیشتر مواد آلی و کل جامدات محلول از پساب حاصل از فرآیندهای تصفیه ثانویه جهت دستیابی به استانداردهای زیست محیطی و استفاده مجدد، حذف کل جامدات معلق باقی مانده به منظور افزایش راندمان و گندزدایی مؤثرتر فاضلاب تصفیه شده و حذف بیشتر مواد مغذی موجود در پساب حاصل از فرآیندهای متداول تصفیه ثانویه فاضلاب به منظور پیشگیری از رشد جلبکی در محیط های آبی صورت گیرد.
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
اکسیداسیون شیمیایی

روش اکسیداسیون شیمیایی در تصفیه فاضلاب

روش اکسیداسیون شیمیایی به منظور اکسایش آلاینده هایی که در روش های معمول از جمله تصفیه بیولوژیک از بین نمی روند، مورد استفاده قرار می گیرد. از این روش در کنترل بو، کنترل سولفید هیدروژن، کنترل رنگ، حذف آهن و منگنز، گندزدایی، کنترل رشد بیولوژیک و گرفتگی واحدهای تصفیه و سیستم توزیع و اکسیداسیون شیمیایی ترکیبات آلی خاص استفاده می گردد.
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
حوضچه دانه گیر

حوضچه دانه گیر در تصفیه فاضلاب

حوضچه دانه گیر و جداگرهای سانتریفیوژی مواد جامد، وظیفه حذف دانه ها را برعهده دارند. حوضچه دانه گیر برای حذف دانه هایی مانند شن، ماسه و مواد جامد سنگینی که دارای سرعت فرونشست و یا جرم مخصوص بالاتری از موادآلی فسادپذیر دارند، بکار می رود. این حوضچه ها اغلب پس از آشغالگیر و قبل از حوضچه ته نشینی اولیه قرار می گیرند.
۱۱ تیر ۱۳۹۶

جایگزین­هایی برای سیستم­های متعارف تصفیه فاضلاب درجا

جایگزین­های مختلفی برای سیستم­های متعارف فاضلاب در محل وجود دارد. این سیستم­ها گرانتر می­باشند و به تعمیر و نگهداری بیشتری نسبت به سیستم­های متعارف نیاز دارند و همچنین این سیستم­ها معمولا به نیروی برق نیز نیاز دارند. از این رو به طور کلی استفاده از آنها به شرایطی که سیستم فاضلاب شهری در دسترس نمی­باشد و شرایط منطقه برای سیستم­های متعارف در محل مناسب نیست محدود می­شود. این سیستم­ها در صورتیکه به درستی نصب و نگهداری شوند تصفیه مؤثر و بی خطری  را برای فاضلاب انجام می­دهند.
۲۵ بهمن ۱۳۹۵

تصفیه پیشرفته فاضلاب

تصفیه پیشرفته فاضلاب عموماً به دلایل متنوعی از جمله: حذف بیشتر مواد آلی و کل جامدات محلول از پساب حاصل از فرآیندهای تصفیه ثانویه جهت دستیابی به استانداردهای زیست محیطی و استفاده مجدد، حذف کل جامدات معلق باقی مانده به منظور افزایش راندمان و گندزدایی مؤثرتر فاضلاب تصفیه شده و حذف بیشتر مواد مغذی موجود در پساب حاصل از فرآیندهای متداول تصفیه ثانویه فاضلاب به منظور پیشگیری از رشد جلبکی در محیط های آبی صورت گیرد.
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
اکسیداسیون شیمیایی

روش اکسیداسیون شیمیایی در تصفیه فاضلاب

روش اکسیداسیون شیمیایی به منظور اکسایش آلاینده هایی که در روش های معمول از جمله تصفیه بیولوژیک از بین نمی روند، مورد استفاده قرار می گیرد. از این روش در کنترل بو، کنترل سولفید هیدروژن، کنترل رنگ، حذف آهن و منگنز، گندزدایی، کنترل رشد بیولوژیک و گرفتگی واحدهای تصفیه و سیستم توزیع و اکسیداسیون شیمیایی ترکیبات آلی خاص استفاده می گردد.
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
حوضچه دانه گیر

حوضچه دانه گیر در تصفیه فاضلاب

حوضچه دانه گیر و جداگرهای سانتریفیوژی مواد جامد، وظیفه حذف دانه ها را برعهده دارند. حوضچه دانه گیر برای حذف دانه هایی مانند شن، ماسه و مواد جامد سنگینی که دارای سرعت فرونشست و یا جرم مخصوص بالاتری از موادآلی فسادپذیر دارند، بکار می رود. این حوضچه ها اغلب پس از آشغالگیر و قبل از حوضچه ته نشینی اولیه قرار می گیرند.
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
حوض ته نشینی

حوضچه ته نشینی در تصفیه فاضلاب

حوضچه ته نشینی در تصفیه فاضلاب واحد عملیاتی است که جداسازی ذرات معلق سنگینتر از آب بواسطه فرونشست گرانشی در آن رخ می دهد. در اغلب روش های متعارف تصفیه فاضلاب، واحدهای تصفیه پس از حوضچه اولیه قرار می گیرند. حوضچه ته نشینی ثانویه پس از واحدهای تصفیه بیولوژیک قرار می گیرد و وظیفه جداسازی جامدات تولیدشده طی فعالیت های بیولوژیک را برعهده دارد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
فرآیند اکسیداسیون پیشرفته AOP

روش اکسیداسیون پیشرفته AOP در تصفیه فاضلاب

روش اکسیداسیون پیشرفته AOP یک روش تصفیه شیمیایی است که برای حذف مواد آلی مشکل ساز و تخریب و تجزیه موادی که در اکسیداسیون و روش های بیولوژیکی متعارف به آسانی و به طور کامل تجزیه نمی شوند، بکار می رود. پساب های تصفیه شده که نیاز به تصفیه ثالثیه دارند اغلب حاوی غلظت های پایینی از انواع مواد شیمیایی هستند که وارد روش AOP می شوند.
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
راکتور بی هوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا UASB

روش راکتور بی هوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا UASB در تصفیه فاضلاب

روش راکتور بی هوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا UASB در تصفیه فاضلاب های صنعتی با استقبال بالایی مواجه شده است. این راکتور در تصفیه طیف وسیعی از فاضلاب های شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. سادگی بهره برداری، طرح اقتصادی و امکان بازیابی انرژی دلایل اصلی محبوبت این سیستم تصفیه است.
۲۳ مرداد ۱۳۹۷

روش لجن فعال هوادهی گسترده EAAS در تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال هوادهی گسترده EAAS توانسته است نیاز به تصفیه با راندمان بالا در بسیاری از فاضلاب های شهری و صنعتی را برآورده کند. این نوع از تصفیه خانه ها معمولاً بدون ته نشینی اولیه طراحی شده و از فرآیند لجن فعال هوادهی گسترده بمنظور تجزیه هوازی ترکیبات فاضلاب و بخش اعظم لجن بیولوژیک تولیدی در فرآیند استفاده می کند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
فرآیند لجن فعال متعارف CAS

روش لجن فعال متعارف CAS در تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال متعارف CAS از یک یا چند راکتور بیولوژیک تشکیل شده است، که لجن به واسطه هواده های مکانیکی به حالت معلق نگهداشته می شود. مایع مخلوط مستقیماً به ته نشینی منتقل شده، که در آن جداسازی جامدات از فاز مایع رخ می دهد، سپس پساب حاصله تخلیه می شود. روش لجن فعال متعارف دارای دو شکل کلی راکتور اختلاط کامل و راکتور جریان قالبی می باشد.
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
راکتور بافل دار بی هوازی UABR

روش تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت IFAS در تصفیه فاضلاب

روش تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت IFAS یا فرآیند دوگانه شامل سیستم لجن فعالی است که علاوه بر رشد توده بیولوژیک معلق در راکتور، موادی نیز جهت تامین رشد توده بیولوژیک چسبنده به آن اضافه شده است. فرآیند IFAS مزایای سیستم فیلم ثابت را به فرآیند لجن فعال می افزاید. روش لجن فعال انعطاف پذیر بوده و راندمان بالایی از تصفیه را ارائه می کند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR

روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR در تصفیه فاضلاب

روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR در تصفیه فاضلاب شامل یک یا مجموعه ای از راکتورها است که در فاز هوازی یا آنوکسیک قابل بهره برداری هستند. بسترهای پلاستیکی آزادانه در راکتور MBBR شناور هستند و از مخلوط کن های مکانیکی یا سیستم هوادهی بمنظور توزیع یکنواخت آن ها درون راکتور MBBR استفاده می شود.
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
راکتور بافل دار بی هوازی UABR

روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR در تصفیه فاضلاب

روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR بافل هایی جهت ایجاد جریان رو به بالای فاضلاب حاوی مواد آلی از میان راکتورهای بی هوازی پتوی لجن تعبیه می شود. بر اثر جریان عبوری و گاز تولیدی، لجن موجود در راکتور UABR به آرامی بالا و پایین شده و با نرخی بسیار کند درون راکتور به حرکت در می آید.