منابع تولید فاضلاب

منابع تولید فاضلاب

مناطق مسکونی و تجاری منابع اصلی فاضلاب خانگی هر جامعه را تشکیل می­دهند. منابع مهم دیگر نهاد های اجتماعی و تاسیسات تفریحی اند. آمار آهنگ جربان در سیستم های موجود را می­بایست از طریق اندازه گیری مستقیم بدست آورد. مناطق مسکونی. برای بسیاری از مناطق مسکونی آهنگ جریان فاصلاب معمولا بر اساس تراکم جمعیت و میانگین فاضلاب تولیدی سرانه تعیین می­شود. برای مناطق مسکونی بزرگ ، غالبا توصیه می­شود که آهنگ جریان براساس مساحت مناطق مسکونی بزرگ، غالبا توصیه می­شود که اهنگ جریان بر اساس مساحت منطقه تحت پوشش و پیش بینی تراکم جمعیت برآورد شود. در صورت امکان می­بایست آهنگ های جریان بر داده های واقعی جریان فاضلاب مناطق مسکونی مشابه و ترجیحا مبتنی بر محل باشد.در گذشته اغلب پیش بینی جمعیت به منظور استفاده در برآورد آهنگ جریان فاضلاب از وظایف مهندسان بود، لکن امروزه این داده ها را سازمان های برنالمه ایالتی، منطقه ای و یا محلی تامین می­کنند.

  • مناطق تجاری. معمولا اهنگ جریان فاضلاب مناطق تجاری بر حسب gal/arce.d) m3/ha.d)  بیان می­شود و بر شرایط موجود و شرایط پیش بینی شده آتی و یا داده های قابل قیاس مبتنی است.
  • نهاد های اجتماعی. آهنگ های جریان نمونه وار فاضلاب بعضی از نهادهای اجتماعی، اصولا طبیعت خانگی دارند. آهنگ جریان فاضلاب بسته به نوع منطقه، اقلیم و نوع تاسیسات  متغییر است. سوابق واقعی نهاد های اجتماعی بهترین منبع داده های جریان فاضلاب به منظور طراحی است.
  • تاسیسات تفریحی. آهنگ جریان فاضلاب در بسیارس از تاسیسات تفریحی به شدت فصلی است.

 

منابع و آهنگ های جریان نمونه وار فاضلاب صنایع (غیرخانگی)

آهنگ های جریان فاضلاب غیرخانگی منابع صنعتی بسته به نوع و اندازه تاسیسات، میزان مصرف مجدد آب، و روش تصفیه درجای فاضلاب (در صورت وجود) متغیر است.  اوج های لحظه ای بسیار بزرگ آهنگ جریان را می­توان با استفاده از مخازن نگهداشت و حوضچه های تنظیم کاهش داد. مقادیر نمونه وار طراحی به منظور برآورد آهنگ جریان فاضلاب مناطق صنعتی که فاقد واحدهای با فرآیند مرطوب بوده یا مقدار این نوع واحد ها ناچیز است بین ۹ تا ۱۴ m3/ha.dدر صنایع سبک و  ۱۴ تا ۲۸ m3/ha.d در صنایع متوسط متغییر است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *