روش های تصفیه فاضلاب – شرکت شاران صنعت | شرکت شاران صنعت

روش های تصفیه فاضلاب شامل ترکیبی از فرآیندها و روش هایی هستند که بمنظور حذف جامدات، مواد آلی و در برخی موارد مواد مغذی از فاضلاب بکار گرفته می شوند. بر این اساس می توان کلیه روش های تصفیه فاضلاب را به سه زیر مجموعه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک طبقه بندی کرد. روش های فیزیکی تصفیه فاضلاب از نیروهای فیزیکی در تصفیه فاضلاب کمک می گیرند. روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب آلاینده ها را از طریق اضافه کردن ماده ای شیمیایی یا القاء واکنش شیمیایی خاص تصفیه می کنند. این دو روش معمولا در کنار یکدیگر استفاده شده و مکمل یکدیگر هستند. در مقابل فرآیندهای بیولوژیک تصفیه فاضلاب آلاینده های آلی را بواسطه فعالیت های میکروارگانیسم ها حذف می کنند[۱]. همچنین روش های تصفیه فاضلاب را می توان از منظر سطح تصفیه به روش های مقدماتی، اولیه، ثانویه، ثالثیه ویا پیشرفته تقسیم کرد.

 

 معیارهای انتخاب روش های تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب مناسب از نقطه نظر سلامت عمومی، جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و حفاظت از محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری حائز اهمیت هستند. به این ترتیب شش معیار ذیل باید در انتخاب روش های تصفیه فاضلاب مد نظر قرار گیرد[۲]–[۴]:
جلوگیری از آلودگی فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی منابع آب و همچنین آلودگی آبزیان مورد مصرف انسان؛
جلوگیری از آلودگی مناطقی با کاربری تفریحی؛
جلوگیری از انتشار بوهای نامطبوع و آزار دهنده؛
ممانعت از تماس زائدات انسانی و مواد شیمیایی سمی با محیط های انسانی، حیوانی، مزارع کشاورزی و آب های سطحی و زیرزمینی؛
جلوگیری از تجمع حشرات، جوندگان و سایر حیوانات؛
برآورده کردن استانداردهای تخلیه پساب به منابع آبی سطحی و زیرزمینی.

 

انواع روش های تصفیه فاضلاب

حذف آلاینده های موجود در فاضلاب مستلزم ترکیبی از واحدهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک است که در قالب واحدهای عملیاتی و واحدهای فرآیندی شناخته می شوند. واحدهای عملیاتی به فرآیندهایی اشاره دارد که از روش های تصفیه فاضلاب فیزیکی بهره می برند و واحدهای فرآیندی نیز شامل روش های تصفیه فاضلاب شیمیایی و بیولوژیک است. چیدمان معمول سطوح مختلف روش های تصفیه فاضلاب در شکل ۱ نمایش داده شده است[۵].

جدول ۱. سطوح روش های تصفیه فاضلابروش-های تصفیه فاضلاب

 

 

 

 

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

شکل ۲. چیدمان معمول فرآیندهای تصفیه فاضلاب[۶]

 

ترکیب واحدهای عملیاتی و فرآیندی سطوح مختلف روش های تصفیه فاضلاب را تشکیل می دهد. تصفیه مقدماتی واحدهای مانند اشغالگیر درشت دانه و حوضچه دانه گیر را در بر می گیرد که به حذف فیزیکی موادی مانند سنگ، تکه های چوب، تفاله چایی و قهوه و غیره می پردازند. ته نشینی اولیه و آشغالگیر ریزدانه در مجموعه روش های تصفیه فاضلاب اولیه جا می گیرند. در برخی موارد از زلال سازهای شیمیایی نیز بمنظور افزایش راندمان حذف مواد جامد استفاده می شود[۴]. تصفیه اولیه فاضلاب ، اولین فرآیند در روش های تصفیه فاضلاب است که به حذف مقادیر قابل ملاحظه مواد معلق می پردازد. بخشی از مواد معلق حذف شده را مواد آلی تشکیل داده و در نتیجه حذف مواد معلق به کاهش BOD5 می انجامد.
براساس تعریف EPA، تصفیه ثانویه به حذف مواد معلق و آلی قابل تجزیه بیولوژیک اطلاق می شود. تصفیه ثانویه شامل انواع روش های تصفیه فاضلاب بیولوژیک و ته نشینی ثانویه است. در صورت تطابق BOD و TSS پساب خروجی تصفیه ثانویه با مقرارت و استانداردهای موجود، تخلیه آن پس از گندزدایی به منابع آب پذیرنده امکان پذیر است[۲], [۴].
افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش بار آلی و مواد معلق وارد شده به منابع آب پذیرنده، نیاز به حذف بیش از پیش مواد معلق بمنظور افزایش راندمان گندزدایی، حذف مواد مغذی بمنظور ممانعت از اوتریفیکاسیون منابع آبی و حذف آلاینده ها بمنظور احیاء و استفاده مجدد از آب ، نیازمند تصفیه فاضلاب فراتر از حدود قابل استحصال از روش های تصفیه فاضلاب ثانویه بود. از اینرو، فرآیندهایی مانند ترسیب شیمیایی، فیلتر شنی، فیلتراسیون غشائی و جذب سطحی ابداع و بکار گرفته شدند. این مجموعه از روش های تصفیه فاضلاب را تصفیه ثالثیه می نامند. فرآیندهایی از این دست مانند Air Stripping، تبادل یون و غشاهای نانو و اسمز معکوس که فن آوری های جدیدتر محسوب می شوند و بیشتر در حذف ترکیبات سمی و استفاده مجدد از فاضلاب کارایی دارند، به روش های تصفیه فاضلاب پیشرفته معروف هستند[۷].
جدول ۲ نوع آلاینده های موجود در فاضلاب و روش های تصفیه فاضلاب معمول مورد استفاده در حذف آن را ارائه می کند.

 

روش های تصفیه فاضلاب مورد استفاده آلاینده

 

مراجع

[۱] J. D. Shaikh, Ziauddin Ahammad, David Graham, “Wastewater Treatment : Biological,” in Encyclopedia of Environmental Managment, Volume IV, S. E. Jørgensen, Ed. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013, pp. 2645–۲۶۵۶.
[۲] G. Tchobanoglous et al., Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery; Metcalf & Eddy, Inc., Fifth. Boston: McGraw-Hill Education, 2014.
[۳] F. J. Agardy and P. Sullivan, Environmental Engineering: Water, Wastewater, Soil and Groundwater Treatment and Remediation, Sixth. John Wiley & Sons, Inc., 2009.
[۴] R. Riffat, Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering. CRC Press, 2013.
[۵] G. Tchobanoglous, F. L. Burton, and H. D. Stensel, Wastewater engineering: treatment and reuse; Metcalf & Eddy, Inc., Fourth. Boston: McGraw-Hill Education, 2003.
[۶] Environmental Protection Agency, “Wastewater Treatment Manuals: Primary, Secondary and Tertiary Treatment,” Management, vol. 13, p. 131, 1997.
[۷] M. L. Davis, Water and Wastewater Engineering: Design Principles and Practice, First. New York: McGraw-Hill Companies, 2010.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *