مدیریت منابع آب | شرکت شاران صنعت

مدیریت منابع آب- کنترل منابع آب- روش های مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب به معنی استفاده درست و بهینه از منابع آب به گونه ای است که علاوه بر رفع نیاز به آب منابع آب را از لحاظ کیفی و کمی به صورت پایدار حفظ و ارتقا بخشید. مدیریت منابع آب با توجه به اهمیت آب برای محیط زیست ، موجودات زنده و انسان و با توجه به محدودیت منابع آب به خصوص منابع آب شیرین بر روی زمین از اهمیت زیادی برخوردار است. به این ترتیب سابقه بشر در صد سال اخیر در جهان و به خصوص در کشورمان ایران از لحاظ مدیریت منابع آب یک فاجعه تمام عیار محسوب می شود.

 

مجموعه ها و سازمان های ملی و بین المللی مرتبط در زمینه مدیریت و کنترل منابع آب

شرکت مدیریت منابع آب ایران https://www.wrm.ir

( The United Nations Environment Programme ( UNEP

 

اهداف طرح ریزی مدیریت اسـتراتژیک منـابع آب – مدیریت یکپارچه منـابع آب

اداره نظام اجرایی ، بهره برداری ، برنامه ریزی و تخصیص آب بـه گونه ای که مدیریت آب بتواند با نگرشـی جـامع بـه مجموعـه نیاز هـا و امکانـات در سـطح ناحیه ای ، منطقه ای ، ملی ، فراملی و بخش های مختلـف اقتـصادی و اجتمـاعی نقش در خور و شایسته ای را در توسعه ملی ایفا نماید.

زیر مجموعه های مدیریت و کنترل منابع آب

بحث مدیریت منابع آب موضوع هایی به شرح زیر را تحت پوشش قرار می دهد :
مدیریت منابع آبی مشتمل بر آب های سطحی و زیرزمینی
مدیریت انواع سازه های آبی از جمله سد ها ، شبکه های آبیاری ، ایستگاه های پمپاژ ، چاه های آب، شبکه های آبرسانی شهری میزان تقاضا و مصرف آب
مدیریت توامان عرضه و تقاضای آب
هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی
تکنیک های مدیریت آب ( مدل سازی منابع آبی )
پیش بینی و کنترل کمیت و کیفیت آب
جنبه های اقتصادی و اجتماعی مصرف آب
قانون گذاری در ارتباط با محافظت از منابع آبی
استفاده از آب های نامتعارف از جمله آب های شور و پساب های تصفیه شده

 

اصول مدیریت منابع آب

اصولی که برای مدیریت یکپارچه منابع آب در نظر گرفته شده است شامل موارد زیر است :
بهره وری اقتصادی
توسعه پایدار محیط زیست
تساوی برای جوامع مختلف

 

استراتژی های مدیریت منابع آب

استراتژی هایی که برای مدیریت منابع آب در نظر گرفته شده است شامل موارد زیر می باشد :
استفاده از ابزارهای مدیریتی
قانون گذاری ها
چارچوب گذاری ها

 

گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب به عنوان یکی از گرایش های تحصیلی مقطع فوق لیسانس و دکتری زیر مجموعه رشته تحصیلی مهندسی عمران می باشد.