دستگاه الکترولیز | شرکت شاران صنعت

دستگاه الکترودیالیز آب یا برقکافت آب Electrolysis فرایندی به منظور تجزیه آب به عناصر سازنده آن شامل اکسیژن و هیدروژن می باشد. دستگاه الکترولیز امروزه به عنوان یکی از روش های تصفیه آب مطرح است.

 

کاربرد سیستم الکترولیز

معمولا از دستگاه الکترولیز به منظور تولید گاز هیدروژن استفاده می شود که البته روش متداولی نمی باشد.
استفاده از روش الکترولیز جهت تصفیه آب به دلیل مصرف انرژی بسیار زیاد متداول نمی باشد.

 

نحوه کارکرد دستگاه الکترولیز

در سیستم الکترولیز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم و دو عدد الکترود با جنس های متفاوت آب به عناصر سازنده آن یعنی اکسیژن و هیدروژن تجزیه می شود. الکترودهای مورد استفاده در دستگاه الکترولیز عموما از جنس آهن و آلومینیم می باشند. الکترود های از جنس پلاتین بیشترین بازده را داشته و استفاده از الکترودهای استیل نیز مورد توجه می باشد. در واقع هنگامی که الکترودها در آب گذاشته می شود جریان الکتریکی به دلیل رسانا بودن آب ، وارد الکترود می شود و در نتیجه آب توسط الکترود ها تجزیه می شود. با الکترولیز آب گاز اکسیژن نیز در آند تولید شده و مولکول های هیدروژن در کاتد تجمع می کنند. شایان ذکر است در صورتی که آب مقطر و بدون یون باشد از قابلیت رسانایی برخوردار نبوده و لذا الکترولیز در آن صورت نمی گیرد. در الکترولیز آب خالص به منظور امکان ایجاد خاصیت رسانایی آب می بایست الکترولیتی به آب افزوده شود که آنیون و کاتیون آن قابلیت ترکیب شدن با الکترودها را نداشته باشد. برای رسیدن به این هدف این امکان وجود دارد که یکی از انواع اسید از جمله اسید سولفوریک H2SO4 را به آب اضافه نماییم. همنچنین می توانیم یک ماده قلیایی همانند هیدروکسید سدیم NaOH را به آب اضافه کنیم. علاوه بر این جهت ایجاد امکان کارکرد دستگاه الکترولیز در آب مقطر یا آب خالص می توانیم یکی از انواع نمک مانند H2SO4 را به آب اضافه نماییم.