تصفیه آب شهری | شرکت شاران صنعت

تصفیه آب شهری شامل سیستم ها و تصفیه خانه های آب شهری است که جهت تامین آب شهر به کار می رود. آب خام از منابع آب گوناگون به سمت تصفیه خانه ها هدایت شده و پس از تصفیه به شبکه توزیع آب شهر هدایت می شود. گاهی منظور از تصفیه آب شهری تصفیه آب موجود در لوله کشی شهری در منازل مسکونی است که در مقیاس های خانگی انجام می شود و به این منظور خواهشمند است به صفحه تصفیه آب خانگی مراجعه نمایید.

 

منابع آب در تصفیه آب شهری

آب های زیرزمینی مانند آب چاه
آب های سطحی مانند آب رودخانه ، دریاچه ها
آب دریا

 

عوامل موثر بر مصرف آب شهری

عوامل موثر بر مصرف آب شهری شامل موارد زیر است :
قیمت آب و شرایط اقتصادی جامعه
فشار آب
شرایط اقلیمی
فرهنگ مصرف آب
مدیریت سیستم آبرسانی از جمله کیفیت خطوط آبرسانی از نظر هدر رفت آب

 

مصارف مختلف آب در شهر ها

مصارف آب شهری شامل موارد زیر است :
مصارف خانگی
مصارف عمومی
مصارف آب آتش نشانی
مصارف تجاری و صنعتی
مصارف آب در فضای سبز
تلفات آب

 

انتخاب محل تصفیه آب شهری

مهمترین عوامل در انتخاب محل سیستم تصفیه آب شهری شامل موارد زیر می باشد :

زمین کافی جهت احداث سیستم تصفیه آب شهری و توسعه احتمالی آن مطابق طرح جامع وجود داشته باشد.
نزدیک بودن محل تصفیه خانه به راه های اصلی جهت سهولت در عملیات ساخت و بهره برداری
کمترین میزان نیاز پمپاژ از منبع آب خام تا تصفیه خانه و از تصفیه خانه تا منابع ذخیره آب تصفیه شده
محل تصفیه خانه آب شهری می بایست تا اندازه ممکن به منبع آب ، محل توزیع و منبع برق نزدیک باشد.

 

روش های تصفیه آب شهری

روش های تصفیه آب شهری شامل فرایندهایی است که در تصفیه خانه های آب شهری مورد استفاده قرار می گیرند. واحد های مختلف تصفیه آب شهری شامل موارد زیر می باشد :

آبگیر
آشغالگیر
تصفیه شیمیایی مقدماتی
ته نشینی مقدماتی
توری های آب های سطحی
هوادهی
انعقاد و لخته سازی
فیلتراسیون
سختی گیری
جذب سطحی
فلوئور زنی و فلوئور زدایی
تثبیت
ضدعفونی
ذخیره سازی