دستگاه اولترافیلتر – سیستم اولترافیلتراسیون | شرکت شاران صنعت

سیستم اولترافیلتر

دستگاه اولترافیلتر در تصفیه آب برای تولید آب با کیفیت بالا میباشد. کلوییدها، پروتئینها، مولکولهای آلی و آلودگی های میکروبی، باکتری ها و ویروسها به دلیل کوچکتر بودن اندازه منافذ (بسیار کوچکتر از ۰/۱ میکرومتر) در عبور از این غشاها جدا میشوند اما ذراتی با وزن مولکولی کم و یونهایی مانند سدیم، کلسیم واز این غشاها عبور کرده و حذف نمیشوند. راندمان فرآیند اولترافیلتراسیون تا حدی بستگی به عواملی چون بار و اندازه ذرات دارد. در دو دهه اخیر، تلاش های قابل توجهی برای دستیابی به پیشرفت هایی در زمینه تولید غشاهایی که دارای خواص بین دو فرآیند یاد شده، یعنی احتباس بالا (مشابه فرآیند اسمزمعکوس) و فشارهای پایین (همچون فرآیند اولترافیلتراسیون) باشد صورت گرفته است.

 

دستگاه اولترافیلتر

دستگاه اولترافیلتر یکی از انواع فیلتراسیون غشایی است که در آن نیروهایی مانند اختلاف غلظت یا فشار باعث جداسازی مواد از طریق یک غشای نیمه تراوا می شوند. جامدات معلق و مواد با وزن مولکولی بالا فیلتر شده و پشت غشا باقی می مانند، در حالی که آب و حلال های با وزن مولکولی پایین از غشا عبور کرده و وارد جریان تصفیه شده می شوند. غشاهایی که در اولترافیلتراسیون مورد استفاده قرار می گیرند، عمدتا به شکل حلزونی، لوله ای، سرامیکی و الیاف میان تهی می باشند.

 

کاربرد دستگاه اولترافیلتر

دستگاه اولترافیلتر در تصفیه آب آشامیدنی می تواند در مراحل مختلفی از فرایند مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان پیش تصفیه آب قبل از اسمز معکوس

به عنوان تصفیه آب شستشوی فیلتر شنی

دستگاه اولترافیلتر می تواند برای حذف ذرات و ماکرومولکول ها از جریان آب خام جهت تهیه آب آشامیدنی استفاده گردد. در تصفیه آب با میزان مواد جامد معلق بالا، اولترافیلتراسیون اغلب با تصفیه اولیه همراه است (غربالگری، انعقاد، فیلتراسیون) و در برخی از تصفیه های ثانویه به عنوان مرحله پیش تصفیه استفاده می شود. فرآیند اولترافیلتراسیون در حال حاضر در میان روش های تصفیه سنتی به دلایل زیر ترجیح داده می شود.

عدم نیاز به مواد شیمیایی (به جز در مواقع تمیز کردن)

کیفیت محصول ثابت بدون توجه به کیفیت آب خام ورودی

کم حجم بودن اندازه دستگاه

دستیابی به حذف ۱۰۰-۹۰ درصدی پاتوژن ها

در حال حاضر استفاده از سیستم اولترافیلتر به دلیل هزینه های بالای ناشی از گرفتگی های غشا و تعویض آنها، محدود شده اند. پیش تصفیه آب ورودی جهت پیشگیری از آسیب به واحدهای غشایی، ضروری است. در بسیاری از موارد اولترافیلتراسیون به عنوان مرحله پیش تصفیه در سیستم تصفیه اسمز معکوس برای محافظت از غشاهای اسمز معکوس استفاده می شود.