مدیریت منابع آب | شرکت شاران صنعت

مدیریت منابع آب- کنترل منابع آب- روش های مدیریت منابع آب

در دهه های اخیر منابع آب قابل شرب تبدیل به یک نگرانی اساسی برای دولت ها شده است. مدیریت منابع آب هنگامی ثمربخش و مفید است که بر پایه شناخت کامل از منابع آبی باشد. یکی از سازمانهای فعال در زمینه مدیریت منابع آبی سازمان ملل متحد (United Nations) می باشد که تحت عنوان UN-Water فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. در بحث مدیریت منابع آب موضوع هایی نظیر میزان تقاضا و مصرف آب، هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی، تکنیک های مدیریت آب (مدل سازی منابع آبی)، پیش بینی و کنترل کمیت و کیفیت آب، جنبه های اقتصادی و اجتماعی مصرف آب و قانون گذاری در ارتباط با محاظت از منابع آبی تحت پوشش قرار می گیرند.

اصول و استراتژی های مدیریت منابع آب

اصولی که برای مدیریت یکپارچه منابع آب در نظر گرفته شده است، شامل بهره وری اقتصادی، توسعه پایدار محیط زیست و تساوی برای جوامع مختلف می باشد. استراتژی هایی که برای مدیریت منابع آب در نظر گرفته شده است شامل موارد زیر می باشد.

  • استفاده از ابزارهای مدیریتی
  • قانون گذاری ها
  • چارچوب گذاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های شرکت شاران صنعت در حوزه خدمات مدیریت منابع آب می توانید با کارشناسان ما در شرکت تماس حاصل فرمائید.