تصفیه فاضلاب نیروگاه و صنایع نیروگاهی | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب صنایع نیروگاهی - تصفیه فاضلاب نیروگاه

تصفیه فاضلاب نیروگاه با توجه به نوع نیروگاه می تواند شامل روش های متنوعی باشد اما به صورت کلی شامل تصفیه فاضلاب صنعتی نیروگاه و فاضلاب بهداشتی انسانی کارکنان نیرو گاه می باشد. با توجه به مصرف آب نسبتا زیاد در نیروگاه ها انجام تصفیه پساب می تواند در کاهش مصرف آب نیروگاه نقش موثری ایفا نماید.

 

تعریف نیروگاه

نیروگاه به محلی گفته می شود که انواع انرژی ها مانند انرژی شیمیایی ، انرژی هسته ای و غیره را به انرژی برق تبدیل می نماید.

 

انواع نیروگاه

  • نیروگاه حرارتی شامل نیروگاه بخار ، نیروگاه گازی ، نیروگاه سیکل ترکیبی و نیروگاه هسته ای
  • نیروگاه آبی
  • نیروگاه بادی
  • نیروگاه خورشیدی

 

منابع تولید فاضلاب نیروگاه

به عنوان مثال در یک نیروگاه بخاری انواع فاضلاب ها به شرح زیر تولید می شوند.

  • فاضلاب های آلوده به روغن و سوخت
  • فاضلاب های نمکی شامل انواع نمک های محلول که عموما حاوی ترکیب های نیترات ها ، سولفات ها ، ‌سولفیت ‌ها ، کربناتها ، بی‌کربنات ها ، فسفات ها ، کلرورها و غیره می باشند.
  • لجن حاوی ذرات معلق که بر اثر شستشوی فیلترها و تخلیه زلال‌سازها تولید می گردند.
  • فاضلاب های سمی حاوی فلزات سنگین ، دترجنتها و … که بر اثر شستشوی شیمیایی تجهیزات تولید می شوند.
  • فاضلاب بهداشتی انسانی ناشی فعالیت کارکنان نیروگاه

 

روش های تصفیه فاضلاب نیروگاه

روش های تصفیه فاضلاب نیروگاهی با توجه به نوع نیرو گاه متنوع می باشد. در تصفیه فاضلاب های حاوی روغن و چربی معمولا از روش های چربی گیری مانند روش های API ، CPI و DAF استفاده می شود. در تصفیه انواع لجن ها از روش های فیزیکی شیمیایی استفاده می شود. در تصفیه فاضلاب های دارای ذرات محلول بالا معمولا از روش های غشایی مانند اسمز معکوس بهره گرفته می شود و در نهایت در تصفیه فاضلاب های بهداشتی انسانی نیروگاه روش های بیولوژیکی مانند لجن فعال به کار برده می شود.