تصفیه فاضلاب شهرک مسکونی و جوامع کوچک | شرکت شاران صنعت

تصفیه فاضلاب شهرک مسکونی و جوامع کوچک - تصفیه فاضلاب مجتمع مسکونی

تصفیه فاضلاب شهرک مسکونی ، تصفیه فاضلاب مجتمع مسکونی یا به عبارتی تصفیه فاضلاب جوامع کوچک شامل تصفیه فاضلاب واحدهای مسکونی ، آپارتمان ها ، ویلاها ، شهرک ها و کلیه مجتمع های مسکونی با جمعیت کم و متوسط می باشد.

تصفیه فاضلاب شهرک مسکونی بسیار مشابه با فاضلاب شهری است و فقط میزان دبی در این تصفیه خانه ها کمتر می باشد. فاضلاب شهرک مسکونی شامل ترکیبی از فاضلاب سیاه و خاکستری می باشند که  هر دوی آن ها از منظر تصفیه فاضلاب حائز اهمیت هستند.

نوع فاضلاب نیز در واقع همان فاضلاب بهداشتی انسانی می باشد که در صفحه تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی به طور مفصل تری مورد بحث قرار گرفته است.

تصفیه فاضلاب جوامع کوچک معمولا در حد استانداردهای زیست محیطی و یا برای بازچرخانی آب انجام می گیرد و امروزه با توجه به کمبود آب و اهمیت بازیابی آن به تدریج در مجتمع های مسکونی در حال رواج یافتن می باشد. با توجه به شرایط این مجتمع ها می بایست تصفیه فاضلاب شهرک مسکونی به شکلی طراحی و اجرا شود که کمترین نیاز به اوپراتور و بهره برداری را داشته باشد.

 

روش های تصفیه فاضلاب شهرک مسکونی و جوامع کوچک

تصفیه فاضلاب شهرک مسکونی با توجه به پارامترهای متداولی شامل اکسیژن خواهی بیولوژیکی و شیمیایی ، مواد جامد معلق و محلول ، آلود گی های میکروبی و سایر مواردی که در فاضلاب های بهداشتی به آن پرداخته شد طراحی و اجرا می شود. از روش های بیولوژیکی هوازی و بی هوازی جهت تصفیه فاضلاب شهرک مسکونی استفاده می شود که متداول ترین این روش ها روش لجن فعال هوادهی گسترده EAAS است.