دستگاه آب شیرین کن صنعتی | شرکت شاران صنعت

دستگاه آب شیرین کن

دستگاه آب شیرین کن صنعتی اصطلاحا به سیستم هایی گفته می شود که در تصفیه آب جهت شیرن سازی آب به خصوص آب دریا مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی و ساخت پکیج آب شیرین کن صنعتی عموما از روش تصفیه آب اسمز معکوس RO استفاده می شود. همچنین در شیرین سازی آب دریا از روش تقطیری نیز در بسیاری از موارد مورد استفاده می گردد.

 

انواع دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن به روش اسمز معکوس  RO

دستگاه آب شیرین کن تقطیری – گرمایی

 

دستگاه آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس  RO

دستگاه اسمز معکوس RO امروزه به عنوان متداول ترین و مقرون به صرفه ترین روش برای تصفیه و شیرین سازی آب دریا مطرح می باشد.

 

دستگاه آب شیرین کن صنعتی تقطیری – گرمایی

این روش مشابه فرآیند تقطیر است که در آن آب حرارت می بیند و بخارات ناشی از آن تبدیل به آب شیرین می شود. خود این فرآیند به چهار گروه زیر تقسیم می شود.

(Multi Stage Flash (MSF

(Multiple-effect Distillation (MED

(Vapour Compression (VC

(Low Temperature Evaporation (LTE