تصفیه آب دریا | شرکت شاران صنعت

تصفیه آب دریا

تصفیه آب دریا یا شیرین سازی آب دریا یا نمک زدایی از آب دریا با توجه افزایش مصرف آب و محدودیت منابع آب شیرین امروزه در حال گسترش است. از مهمترین روش های تصفیه آب دریا می توان از دستگاه اسمز معکوس RO و دستگاه تبخیری را نام برد. جهت آشنایی با مطالب کلی تر به صفحه تصفیه آب مراجعه کنید.

 

اهمیت تصفیه آب دریا

امروزه با افزایش جمعیت جهان و محدودیت های موجود در منابع آب شیرین آب دریا به عنوان یک منبع وسیع آب مورد توجه می باشد. در واقع امروزه تصفیه آب دریا به عنوان یکی از راه های اصلی برون رفت از بحرات تامین آب در جهان مطرح می باشد.

 

روش های تصفیه آب دریا

روش های تصفیه آب دریا شامل فرایند های نمک زدایی می باشد که به دو دسته تقسیم بندی می شود :

نمک زدایی به روش حرارتی جهت تصفیه آب دریا : در این روش از حرارت به منظور تبخیر آب از نمک های محلول استفاده می شود و در نهایت دوباره این آب تبخیر شده کندانس شده و به حالت مایع عاری از نمک های محلول تبدیل می گردد.
در ابتدا تکنولوژی حرارتی که در قسمت قبل اشاره شد، تنها روش در دسترس به منظور نمک زدایی از آب دریا بود تا اینکه در اوایل ۱۹۶۰ سیستم های اسمز معکوس گسترش یافت. با گسترش تکنولوژی اسمز معکوس رفته رفته اکثر نمک زادیی ها از آب دریا به این روش انجام شد و همچنین بازده و کیفیت بالاتری را حاصل می شد.
فرایند های غشایی جهت تصفیه آب دریا : که به منظور نمک زدایی از آب دریا استفاده می شوند، به طور معمول از فشار مکانیکی ، پتانسیل الکتریکی ، یا یک گرادیان غلظت به عنوان نیروی محرکه به منظور دستیابی به جداسازی فیزیکی استفاده می شود.