آبان | شرکت شاران صنعت

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

روش های کنترل و حذف طعم و بو در آب

روش های کنترل و حذف طعم و بو در آب به منظور افزایش کیفیت آب به خصوص در آب آشامیدنی برای ایجاد مقبولیت برای مصرف کننده […]
۲۷ بهمن ۱۳۹۸

روش های حذف نیترات

روش های حذف نیترات از آب و فاضلاب عموما جهت رسیدن به استانداردهای آب به ویژه استاندارد آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد. فرایندهای گوناگون تصفیه […]
۳۰ آبان ۱۳۹۸

روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی یا روش های تصفیه فاضلاب انسانی راه حل امکان استفاده از رودخانه ها و جریان های آبی بمنظور ماهیگیری، آب […]
۲۶ آبان ۱۳۹۸
رایزینگ و بالکینگ در لجن فعال

رایزینگ و بالکینگ در لجن فعال در تصفیه فاضلاب

رایزینگ و بالکینگ یکی از مهمترین و عمده ترین مشکلات بهره برداری فرایند های لجن فعال می باشد که در حوض ته نشینی ثانویه روی می […]