مرداد | شرکت شاران صنعت

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

روش های کنترل و حذف طعم و بو در آب

روش های کنترل و حذف طعم و بو در آب به منظور افزایش کیفیت آب به خصوص در آب آشامیدنی برای ایجاد مقبولیت برای مصرف کننده […]
۲۷ بهمن ۱۳۹۸

روش های حذف نیترات

روش های حذف نیترات از آب و فاضلاب عموما جهت رسیدن به استانداردهای آب به ویژه استاندارد آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد. فرایندهای گوناگون تصفیه […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
روش اکسیداسیون شیمیایی

روش اکسیداسیون شیمیایی

روش اکسیداسیون شیمیایی به منظور اکسایش آلاینده هایی که در روش های معمول تصفیه بیولوژیک از بین نمی روند، مورد استفاده قرار می گیرد. از این روش در کنترل بو، سولفید هیدروژن، رنگ، حذف آهن و منگنز، گندزدایی، کنترل رشد بیولوژیک و اکسیداسیون شیمیایی ترکیبات آلی خاص استفاده می گردد.
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
حوضچه دانه گیر

حوضچه دانه گیر

حوضچه دانه گیر و جداگرهای سانتریفیوژی مواد جامد، وظیفه حذف دانه ها را برعهده دارند. حوضچه دانه گیر برای حذف دانه هایی مانند شن، ماسه و مواد جامد سنگینی که دارای سرعت فرونشست و یا جرم مخصوص بالاتری هستند، بکار می رود.
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
حوض ته نشینی در تصفیه فاضلاب

حوضچه ته نشینی

حوضچه ته نشینی در تصفیه فاضلاب واحد عملیاتی است که جداسازی ذرات معلق سنگینتر از آب بواسطه فرونشست گرانشی در آن رخ می دهد. در اغلب روش های متعارف تصفیه فاضلاب، واحدهای تصفیه پس از حوضچه ته نشینی اولیه قرار می گیرند.
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روش اکسیداسیون پیشرفته AOP

روش اکسیداسیون پیشرفته AOP

روش اکسیداسیون پیشرفته AOP یک روش تصفیه شیمیایی است که برای حذف مواد آلی مشکل ساز و تخریب و تجزیه موادی که در اکسیداسیون و روش های بیولوژیکی متعارف به آسانی و به طور کامل تجزیه نمی شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۷

روش رآکتور بی هوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا UASB

روش راکتور بی هوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا UASB در تصفیه فاضلاب های صنعتی با استقبال بالایی مواجه شده است. راکتورهای UASB در تصفیه طیف وسیعی از فاضلاب های شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS

روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS

روش لجن فعال هوادهی گسترده EAAS توانسته نیاز به تصفیه با راندمان بالا در بسیاری از فاضلاب های شهری و صنعتی را برآورده کند. این نوع از تصفیه خانه ها معمولاً بدون ته نشینی اولیه طراحی شده و بمنظور تجزیه هوازی ترکیبات فاضلاب استفاده می شود.
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روش لجن فعال متعارف CAS

روش لجن فعال متعارف CAS

روش لجن فعال متعارف CAS از یک یا چند راکتور بیولوژیک تشکیل شده است، که لجن به واسطه هواده های مکانیکی به حالت معلق نگهداشته می شود. مایع مخلوط مستقیماً به ته نشینی منتقل شده (به منظور جداسازی جامدات از فاز مایع ) سپس پساب حاصله تخلیه می شود.
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR

روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR

روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR در تصفیه فاضلاب شامل یک یا مجموعه ای از راکتورها است که در فاز هوازی یا آنوکسیک قابل بهره برداری هستند. مدیاها آزادانه در راکتور شناور هستند و از مخلوط کن های مکانیکی یا سیستم هوادهی بمنظور توزیع یکنواخت آن ها استفاده می شود.
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR

روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR

روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR بافل هایی جهت ایجاد جریان رو به بالای فاضلاب حاوی مواد آلی از میان پتوی لجن تعبیه می شود. بر اثر جریان عبوری و گاز تولیدی، لجن موجود به آرامی بالا و پایین شده و با نرخی بسیار کند درون راکتور به حرکت در می آید.
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
مشخصات انواع فاضلاب صنعتی

مشخصات فاضلاب صنعتی

مشخصات انواع فاضلاب صنعتی که تعیین کننده کیفیت و کمیت فاضلاب های صنعتی است، یکی از منابع مهم آلودگی در آلاینده های زیست محیطی می باشد. در قرن اخیر، مقدار زیادی از تخلیه پساب های صنعتی به رودخانه ها، دریاچه ها و مناطق زیستی است.