آگوست | شرکت شاران صنعت

16 آگوست 2020

استفاده مجدد از فاضلاب – بازچرخانی فاضلاب

استفاده مجدد از فاضلاب یا بازچرخانی فاضلاب به عنوان یک منبع آب با توجه به مشکلات کمبود آب و همچنین به منظور حفاظت از محیط زیست […]
15 آوریل 2020

روش RBC – روش دیسک بیولوژیکی چرخان

روش RBC یا روش دیسک بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب یکی از انواع فرآیند های بیولوژیک رشد چسبنده است که در آن دیسک های دایره ای به […]
18 آگوست 2018
روش اکسیداسیون شیمیایی

روش اکسیداسیون شیمیایی

روش اکسیداسیون شیمیایی به منظور اکسایش آلاینده هایی که در روش های معمول تصفیه بیولوژیک از بین نمی روند، مورد استفاده قرار می گیرد. از این روش در کنترل بو، سولفید هیدروژن، رنگ، حذف آهن و منگنز، گندزدایی، کنترل رشد بیولوژیک و اکسیداسیون شیمیایی ترکیبات آلی خاص استفاده می گردد.
18 آگوست 2018
حوضچه دانه گیر

حوضچه دانه گیر

حوضچه دانه گیر و جداگرهای سانتریفیوژی مواد جامد، وظیفه حذف دانه ها را برعهده دارند. حوضچه دانه گیر برای حذف دانه هایی مانند شن، ماسه و مواد جامد سنگینی که دارای سرعت فرونشست و یا جرم مخصوص بالاتری هستند، بکار می رود.
18 آگوست 2018
حوض ته نشینی در تصفیه فاضلاب

حوضچه ته نشینی

حوضچه ته نشینی در تصفیه فاضلاب واحد عملیاتی است که جداسازی ذرات معلق سنگینتر از آب بواسطه فرونشست گرانشی در آن رخ می دهد. در اغلب روش های متعارف تصفیه فاضلاب، واحدهای تصفیه پس از حوضچه ته نشینی اولیه قرار می گیرند.
14 آگوست 2018
روش اکسیداسیون پیشرفته AOP

روش AOP – فرایند اکسیداسیون پیشرفته

روش اکسیداسیون پیشرفته AOP یک روش تصفیه شیمیایی است که برای حذف مواد آلی مشکل ساز و تخریب و تجزیه موادی که در اکسیداسیون و روش های بیولوژیکی متعارف به آسانی و به طور کامل تجزیه نمی شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.
14 آگوست 2018

روش UASB – روش راکتور بی هوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا در تصفیه فاضلاب

روش راکتور بی هوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا UASB در تصفیه فاضلاب های صنعتی با استقبال بالایی مواجه شده است. راکتورهای UASB در تصفیه طیف وسیعی از فاضلاب های شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.
14 آگوست 2018
روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS

روش EAAS – روش لجن فعال با هوادهی گسترده

روش لجن فعال هوادهی گسترده EAAS توانسته نیاز به تصفیه با راندمان بالا در بسیاری از فاضلاب های شهری و صنعتی را برآورده کند. این نوع از تصفیه خانه ها معمولاً بدون ته نشینی اولیه طراحی شده و بمنظور تجزیه هوازی ترکیبات فاضلاب استفاده می شود.
12 آگوست 2018
روش لجن فعال متعارف CAS

روش CAS – فرایند لجن فعال متعارف

روش لجن فعال متعارف CAS از یک یا چند راکتور بیولوژیک تشکیل شده است، که لجن به واسطه هواده های مکانیکی به حالت معلق نگهداشته می شود. مایع مخلوط مستقیماً به ته نشینی منتقل شده (به منظور جداسازی جامدات از فاز مایع ) سپس پساب حاصله تخلیه می شود.
12 آگوست 2018
روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR

روش MBBR – روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک

روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک MBBR در تصفیه فاضلاب شامل یک یا مجموعه ای از راکتورها است که در فاز هوازی یا آنوکسیک قابل بهره برداری هستند. مدیاها آزادانه در راکتور شناور هستند و از مخلوط کن های مکانیکی یا سیستم هوادهی بمنظور توزیع یکنواخت آن ها استفاده می شود.
11 آگوست 2018
روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR

روش UABR – روش راکتور بافل دار بی هوازی در تصفیه فاضلاب

روش راکتور بافل دار بی هوازی UABR بافل هایی جهت ایجاد جریان رو به بالای فاضلاب حاوی مواد آلی از میان پتوی لجن تعبیه می شود. بر اثر جریان عبوری و گاز تولیدی، لجن موجود به آرامی بالا و پایین شده و با نرخی بسیار کند درون راکتور به حرکت در می آید.
11 آگوست 2018
مشخصات انواع فاضلاب صنعتی

مشخصات فاضلاب صنعتی

مشخصات انواع فاضلاب صنعتی که تعیین کننده کیفیت و کمیت فاضلاب های صنعتی است، یکی از منابع مهم آلودگی در آلاینده های زیست محیطی می باشد. در قرن اخیر، مقدار زیادی از تخلیه پساب های صنعتی به رودخانه ها، دریاچه ها و مناطق زیستی است.