فوریه | شرکت شاران صنعت

16 آگوست 2020

استفاده مجدد از فاضلاب – بازچرخانی فاضلاب

استفاده مجدد از فاضلاب یا بازچرخانی فاضلاب به عنوان یک منبع آب با توجه به مشکلات کمبود آب و همچنین به منظور حفاظت از محیط زیست […]
15 آوریل 2020

روش RBC – روش دیسک بیولوژیکی چرخان

روش RBC یا روش دیسک بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب یکی از انواع فرآیند های بیولوژیک رشد چسبنده است که در آن دیسک های دایره ای به […]
17 فوریه 2020

روش های کنترل و حذف طعم و بو در آب

روش های کنترل و حذف طعم و بو در آب به منظور افزایش کیفیت آب به خصوص در آب آشامیدنی برای ایجاد مقبولیت برای مصرف کننده […]
16 فوریه 2020

روش های حذف نیترات

روش های حذف نیترات از آب و فاضلاب عموما جهت رسیدن به استانداردهای آب به ویژه استاندارد آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد. فرایندهای گوناگون تصفیه […]
16 فوریه 2020

روش های حذف فلوراید – شرکت شاران صنعت

روش های حذف فلوراید از آب و فاضلاب معمولا به منظور دستیابی به استانداردهای آب به خصوص استاندارد آب آشامیدنی به کار می رود. انواع روش […]
9 فوریه 2020

خواص بیولوژیکی آب

خواص بیولوژیکی آب شامل مشخصات و خصوصیات آب است که به دلیل حضور انواع میکروارگانیسم ها در آب ایجاد می شود. شناخت این ویژگی ها به […]
6 فوریه 2020

خواص شیمیایی آب

خواص شیمیایی آب یا پارامترهای شیمیایی آب معمولا به ویژگی ها و خصوصیات شیمیایی آب گفته می شود که با تغییر کمی و کیفی ماده حل شده […]
3 فوریه 2020

میکروارگانیسم ها ، باکتری ها و میکروب ها

میکرواورگانیسم ها و باکتری ها ( باکتری متداول ترین گونه میکرواورگانیسم یا میکروب است ) نقش اصلی را در تصفیه فاضلاب در روش های بیولوژیکی تصفیه […]
1 فوریه 2020

استاندارد آب صنعتی

استاندارد آب صنعتی به منظور تعیین حداقل کیفت آب مورد نیاز و حد مجاز آلاینده ها در آب جهت کاربر درفرایندهای گوناگون صنعتی تدوین می شوند. […]
1 فوریه 2020

استاندارد ۱۰۱۱ برای آب آشامیدنی

استاندارد ۱۰۱۱ برای آب آشامیدنی به وسیله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت مشخص نمودن حدود مورد نیاز آلاینده های آب شرب تدوین گردیده است. […]
1 فوریه 2020

استاندارد ۱۰۵۳ برای آب آشامیدنی

استاندارد ۱۰۵۳ برای آب آشامیدنی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور تعیین حدود مورد نیاز آلاینده های آب آشامیدنی تدوین شده است. شما […]
31 ژانویه 2020

استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی

استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه شهرک صنعتی برای شهرک های صنعتی که دارای تصفیه خانه متمرکز می باشند مطرح می باشد. البته ممکن است هر […]