روش IFAS – روش تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت | شرکت شاران صنعت

روش تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت IFAS در تصفیه فاضلاب

روش تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت IFAS در تصفیه فاضلاب

روش IFAS یا روش تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب شامل سیستم لجن فعالی است که علاوه بر رشد معلق رشد چسبنده توده بیولوژیکی بر روی بستر ثابت به آن اضافه شده است. فرایند IFAS مزایای سیستم فیلم ثابت را به فرآیند لجن فعال می افزاید.

 

مبانی طراحی روش IFAS

شرایط و مبانی طراحی روش تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت IFAS شامل فرآیند نیتریفیکاسیون مانند حجم بستر درون حوضچه ، سطح ویژه به کار رفته ، MLSS و زمان ماند هیدرولیکی در جدول زیر ارایه شده است :

نوع بستر حجم بستر درون حوضچه (%) سطح ویژه بکار رفته (مترمربع بر مترمکعب)             MLSS              (میلی گرم بر لیتر) زمان ماند هیدرولیکی (h)
شبکه ثابت ۸۰ – ۷۰ ۱۰۰ – ۵۰ ۳۰۰۰ ۵/۰
بستر اسفنجی ۳۰ – ۲۰ ۱۵۰ – ۱۰۰ ۲۵۰۰ ۴/۰
بستر پلاستیکی ۶۰ – ۳۰ ۳۰۰ – ۱۵۰ ۲۵۰۰ ۴/۰

نحوه عملکرد فرایند IFAS

فرآیند لجن فعال انعطاف پذیر بوده و راندمان بالایی از تصفیه را ارائه می کند. سیستم فیلم ثابت پایدار بوده و در برابر شوک های آلی و هیدرولیکی مقاوم است. در فرایند IFAS قرار دادن بسترهای فیلم ثابت درون حوضچه لجن فعال مزایای این دو روش را با یکدیگر تلفیق خواهد کرد. انواع متفاوتی از مواد مصنوعی معلق و ثابت جهت ایجاد رشد چسبنده در روش لجن فعال IFAS معرفی شده اند. اضافه شدن رشد چسبنده در راکتور لجن فعال می تواند منجر به غلظت MLSS معادل ۲- ۱/۵ برابر حالت معمول لجن فعال شود. این امر به نوبه خود باعث افزایش SRT موثر و تامین شرایط نیتریفیکاسیون و همچنین افزایش توان تصفیه سیستم می شود. بستر رشد معلق در روش تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت IFAS می توانند ثابت و یا متحرک باشد.

مزایای روش لجن فعال با بستر ثابت IFAS

در مقایسه با فرآیند لجن فعال ، روش IFAS دارای مزایای زیر می باشد :

توانایی بالاتر تصفیه در فضایی کوچک تر امکان پذیر است.

افزایش موثر غلظت مایع مخلوط تا mg/L 8000- 4000 بدون آنکه بار مواد جامد ته نشینی ثانویه افزایش محسوسی داشته باشد.

در فرایند لجن فعال IFAS حضور پایدار باکتری های عامل نیتریفیکاسیون ناشی از انباره رشد چسبنده روی می دهد.

پتانسیل نیتریفیکاسیون و دی نیتریفیکاسیون هم زمان از طریق کنترل شرایط بارگذاری و اکسیژن محلول است.

معایب روش لجن فعال با بستر ثابت IFAS

اما در مقابل فرhیند تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت IFAS دارای معایب زیر می باشد :

به انرژی بیشتری جهت تامین غلظت اکسیژن بالاتر نیازمند می باشد.

حذف بسترها و نگهداری از دیفیوزها در روش IFAS با مشکل مواجه است.

نیاز به اصلاح و بهبود سیستم آشغالگیر دارد.

حذف نیتروژن و فسفردر روش لجن فعال IFAS

در شرایط تکمیلی و ارتقاء فرآیندهای متداول لجن فعال به سطح بالاتری از تصفیه جهت نیتریفیکاسیون ، دی نیتریفیکاسیون و حذف نیتروژن و فسفر ، روش لجن فعال IFAS گزینه ای است که بدون نیاز به ساخت حوضچه جدید و افزایش سطح حوضچه ته نشینی، بویژه در مناطقی با محدودیت زمین، می تواند مد نظر قرار گیرد. از اهداف اولیه کاربرد روش تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت IFAS می توان به نیتریفیکاسیون و حذف بیولوژیک نیتروژن اشاره کرد.

در واقع سطح بستر در روش IFAS شرایط را برای باکتری هایی با نرخ رشد پایین مانند باکتری های عامل نیتریفیکاسیون فراهم می کند. ترکیب فرایند IFAS شامل یک یا چند ناحیه هوادهی است و بمنظور غلبه بر محدودیت های نفوذ سوبسترا در بیوفیلم و درنتیجه استفاده حداکثری از بیوفیلم جهت نیتریفیکاسیون، به غلظت اکسیژن بالاتری ۶ – ۴ میلی گرم بر لیتر از لجن فعال معمولی نیاز است.

در فرایند لجن فعال IFAS نیتریفیکاسیون عمدتاً در بیوفیلم و حذف BOD در رشد معلق رخ می دهد. با توجه به حضور بسترها در حوضچه هوادهی روش تلفیقی لجن فعال با بستر ثابت IFAS، فرآیند رشد میکروارگانیسم های نیتریفایر از SRT مایع مخلوط معلق تفکیک می شود. به دلیل رشد کندتر میکروارگانیسم های نیتریفایر و احتمال حذف آن ها در شرایط SRT کوتاهتر، این پدیده بسیار مطلوب است.

از سوی دیگر بسیاری از مطالعات نشان دهنده توانایی دی نیتریفیکاسیون در راکتور IFAS هستند. بیوفیلم تشکیل شده بر سطح بستر قادر به ایجاد شرایط مناسب دی نیتریفیکاسیون در عمق هستند و فرآیند همزمان نیتریفیکاسیون و دی نیتریفیکاسیون در حوض هوادهی قابل مشاهده است. این پدیده در دماهای پایین تر محسوس تر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *