روش بیوراکتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب | شرکت شاران صنعت

روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب گونه اصلاح شده سیستم معمول لجن فعال است که در آن جداسازی گرانشی فاز مایع/جامد در حوضچه ته نشینی ثانویه با فرآیند فیلتراسیون غشائی جایگزین شده است. غشاهای مورد استفاده در روش لجن فعال MBR در تصفیه فاضلاب در محدوده میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون قرار گرفته و با اندازه حفراتی بین µm 4/0- 01/0 قادر به حذف تمامی جامدات معلق منجمله باکتریها و مواد کلوئیدی است[۱].

 

کاربردهای روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب در هر دو شرایط هوازی و بی هوازی قابل بهره برداری است. کیفیت بالای پساب حاصل از این فرآیند، کاربرد این فرآیند را در بازچرخش و استفاده مجدد فاضلاب در معرض توجه قرار داده است. روش MBR در حذف انواع آلاینده های موجود در فاضلاب بهداشتی- انسانی و صنعتی، محصولات کارخانه های داروسازی و کربوهیدارتهای آروماتیک موفق عمل کرده است. اصلیترین دلیل اجرای روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب تشکیل لجن با غلظت بالاتر از لجن فعال معمول در راکتور بیولوژیک و پساب عاری از جامدات معلق است. به این ترتیب استفاده از روش لجن فعال (MBR) در شرایط زیر توجیح پذیر است[۱], [۲]:
– محدودیت فضا در دسترس. روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب به دلیل بکارگیری توده بیولوژیک با غلظت بالاتر (mg/L 25000- 15000) و جایگزینی حوضچه ته نشینی ثانویه با واحد به مراتب کوچکتر غشائی به حجم و سطح کمتری نسبت به روش معمول لجن فعال نیازمنذ است.
– محدودیت های سخت گیرانه کیفیت پساب و استفاده مجدد نیازمند کیفیت بالای پساب. روش لجن فعال MBR در تصفیه فاضلاب قادر به حذف تمامی مواد معلق شامل باکتریها و محتویات نیتروژن و فسفر مرتبط با آن ها و تا حدودی نیز قادر به حذف فلزات سنگین و ویروس ها است. این در حالی ایست که روش لجن فعال معمول و SBR جهت پاکسازی پساب نیازمند اضافه شدن مرحله فیلتراسیون هستند.
– افزایش ظرفیت تصفیه خانه موجود.
– تصفیه فاضلاب شور که به تشکیل لخته های ریز و ضعیف می انجامد.
– نیاز به حذف COD با تجزیه پذیری پایین؛ هرچند این امر در شرایطی که COD جذب توده لجن شود ویا از نظر اندازه توسط غشاء قابل حذف باشد امکان پذیر است.

علارقم تمامی مزایای روش Membrane Bioreactors در تصفیه فاضلاب، بکارگیری و اجرای آن با مشکلات و محدودیتهایی مواجه است که از آن بین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– نیاز به سرمایه گذاری اولیه بالا و هزینه بالای جایگزینی غشاها.
– مصرف انرژی بالاتر نسبت به روشهای لجن فعال معمول.
– گرفتگی غشاء و کاهش جریان عبوری از آن.

 

آرایش و چیدمان روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب

روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب دارای دو آرایش اصلی است: (۱) سیستم یکپارچه که مدول غشاها بطور مستغرق درون راکتور لجن فعال قرار می گیرند و (۲) سیستم جداگانه که مدول غشاها بیرون از راکتور قرار دارند. در سیستم یکپارچه از غشاهای الیاف تو خالی و غشاهای صفحه ای استفاده می شود. این نوع از غشاها در فشارهای کمتر عمل کرده و تطابق قابل قبولی با انواع توده های بیولوژیکی موجود در لجن فعال دارد. در روش MBR اولیه غشاها مستقیما درون حوض هوادهی قرار می گرفت اما با بروز برخی مشکلات در بهره برداری و حفظ و نگهداری سیستم، مخزنی برای آن ها در نظر گرفته شد. آرایش جداگانه روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب از غشاهای کارتریجی درون لوله ای استفاده می شود که بر پایه فشار عمل می کنند. این نوع از را روش لجن فعال MBR بیشتر در تصفیه فاضلابهای صنعتی کاربرد دارند[۲], [۳].

شکل 1. آرایش و چیدمان روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب (a) آرایش یکپارچه، (b) آرایش جداگانه[3]

شکل ۱. آرایش و چیدمان روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب (a) آرایش یکپارچه، (b) آرایش جداگانه[۳]

می توان روش بیوراکتور غشائی (MBR) در تصفیه فاضلاب را به منظور ایجاد فرآیندهای نیتریفیکاسیون، حذف فسفر و حذف کامل بیولوژیکی مواد مغذی نیتروژن و فسفر طراحی و اجرا کرد[۳].

مراجع

مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *